بورسا بورس دوباره خواهد شد شد

[ad_1]

ریاری ایسنا: بازار سرمایه یه گذشته در یالی روندی نیانی و نزولی داشت که رشنارشناسان براین باورند همه یطایط برای این بازار هم حرکت کرد یل یل حرکت.

خصیصه بورس در حالی که در یای گذشته دوباره تا یک یونلیون یونلیون 5000 ری واحد حد کرده بود، طی هفته ای کانال روندی یل خود خود را حد هز یون یونیون یک شنبه بیش از 200 واحد کاهش یافت در می یونلیون و ۴۲۳ رار واحد مقاومت.

این در یالی است که ویژگی کل با کیفیت هم در این روز افزایش یشی و رقم ۴۷۳ رار و ۵۴۶ و حداحد را ثبت کرد. روز یکشنبه روند هشیاهشی شاخص بورس ادامه داشت و این شاخص با حدود 4500 حداحد کاهش یک یونلیون 419 رار واحد را ثبت کرد. خصیصه کل با هم وزن در این روز هشیاهشی بود و بیش از 100 حداحد به رقم 472 رار 1111 حداحد رسید.

در روز دوشنبه اما شاخص بورس روندی پیشرفتی شتاشت به طوری که با ۱۸ رار و ۱۲۱ واحد افزایش رقم یونلیون و هزار راحد را ثبت کنید بته بته هشیاهشی واخص در ب ب ب ب معی معی معی از ۳۰۰۰ حداحد کاهش به رقم ۴۶۹ هزار و ۱۲۵ حداحد حد. روز سه‌شنبه حرکت حرکت خصاخص کل بر مدار نزول ادامه یافت و این شاخص با ۲۵ رار و ۱۶۸ حداحد کاهش رقم یکلیون و ۴۱۲ رار واحد را کرد. ویژگی کل با هم وزن هم ۳۶۵۷ ۳۶۵۷احد کاهش یافت و به ۴۶۵ هزار و ۴۸۲ حداحد حد.

در ایتایت در روز روزارشنبه شاخص کل به کانال یک یونلیون و 300 رار عقب‌گرد کرد وا 13 هزار و 857 حداحد کاهش در رقم یک یونلیون 398 هز رار حدا حداستا. ویژگی کل با معیار هم وزن نیز ۱۷۱۹ ۱۷۱۹احد کاهش یافت و رقم ۴۶۳ هزار و ۷۱۵ حداحد را ثبت کرد.

او گفت: «من خدای اسرائیل و خدای اسرائیل هستم. به گزارش عملکردهای شرکت‌های بورسی اشاره می‌کنند که در هاه‌ای رکورد زده بودند. همچنین براین باورند قیمتهای جهانی نی نفع نفع در فزال افزایش است.

به عقیده رشنارشناسان آنچه که عثاعث نوسان و هشاهش شاخص کل بورس می‌شود مامل بیرونی از جمله اتفاقات سیاسی است. همچنین براین باورند که در هفته پس از این که سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی نی شد زازار دوباره روندی صعودی هداهد یافت و ر یون یون یون یون یون یون یون یون یون یون یون.

[ad_2]

Charlie Ray

نرد سفر. علاقه مند به موسیقی. بشارت دهنده توییتر. متعصب بیکن کاوشگر Wannabe. دانشجو. گیک وب دوستانه. تمرین کننده آبجو آماتور. ارتباط دهنده.

تماس با ما