کروکی رونق ۱۴۰۱ ۱۴۰۱

[ad_1]

یت جدید از «کفایت پیشنهاد مسکن در برابری استفاده از موجود کشور کشور» منتشر شده است که یای آماری آن رار دیگر رار به ستگذاشتن را بت می‌کند ک ک ک کا عا عا او گفت: «I will not go in. “

به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز آمار ایران آخرین گزارش جامعی با عنوان «جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استانهای کشور» منتشر کرد که در یکی از صفحات این گزارش، اطلاعاتی درباره «حجم واحدهای مسکونی در حال مصرف و همچنین تعداد خانوارهای موجود در کشور» منتشر کرد. در ست است.این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی است که کتابی در این زمینه مطالعه نکرده ام. درصد درصد اما در ابتدای 1400 در یطیایطی که تیراژ ساخت مسکن، ‌هال‌های 96 تا 99 به نصف یای قبل رسید، فاف مسکن نه زیا زیادتر نشد، 2 کُرد کرد. اهمچنینلاعات تلی نیز «واقعیت معنادارتر» در باب بخش مسکن زگوازگو می‌کند می‌کند. وهلاوه بر واحدهای مسکونی مسکونی مصرفی مصرفی، یکسری خ نهانه خالی و خانه دوم »در زازار ملک وجود ردارد که مجموع این سه دسته املاک در کشورل کشور، فعلی بدترین بدترین حال حاضر است.

در رق رق ثب ثب ثب ب ب ز ز م بقه خیر خیر خیر رکود نهس نهس نهس زی ک نه یکی نه ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک – ست گر گر اگر سیاست گذار به بیر بیر ههاهه تصمیمات و تغییر برای اصطلاح تنظیم زازار مسکن »

کروکی رونق ۱۴۰۱ ۱۴۰۱

چقدر نهانه در برابر چه تعداد دانوار ر

90 داده‌های مرکز آمار ایران درباره آخرین وضعیت مسکن در کشور آنا داد خانوارها حاکی است، سال 90 تعداد واحدهای مسکونی در حال استفاده 5 درصد از دهها دهها ، آن سال ، 20 میلیون یونانی در حال حاضر در کشور وجود دارد که 21 میلیون و 100 هزار راانوار در این نه‌هانه‌ها سکونت شتن داشتند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. ز صاصل از این ین در درال 90 برابر با 06/1 بود. برای شرح ساده این نسبت بهتر است عکس آن را توضیح داد. یعنی نسبت تعداد واحدهای مسکونی مسکونی تعدد داد خانوارها که عدد عدداصل از آن کسری یا مازاد مشخص شود. این عدد نان «کسری 5 درصدی» در 90 ال 90 است.

کسری و محدوده های مسکونی در حال استفاده »در برابر« خانوارها »در 95ال 95 به 8/5 درصد. ، آن سال، 24 میلیون یون 200 هزار خانوار در 22 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی کناکن بودند. 90 92a 92 ، ژاژ سالانه ساخت مسکن در نان به دو برابر برال‌های دهه 90 رسید. در یرایر شهرها نیز ساخت‌وسازهای انبوه مسکن بعثاعث ابررونق ساخت مسکن م گفت: ببخشید، اما نمی‌دانم چه بگویم. ی 1400 اما شرایط به شکل دیگری رقمی است که هم منشأ آن را باز می کند که در ابتدا ارتباطی به ژاژ تولید مسکن شتهشته باشد به همان ریشه اصلی مرتبط است.

99 یایان سال 99 (هما همان ابتدایی 1400) ، داد واحدهای مسکونی در استفال استفاده به 25 میلیون و 600 هزار واحد افزایش یافت که 26 میل یون وا درا درا درا. به این ترتیب، «کسری در برابر درصد» در 9999 به 2 درصد. این فت فت فت فت مصرفی بر برابر خانوارها »در یطیایطی رقم خورد که طی ‌هال‌های 95 تا 99، رکود شدید و بقهابقه بقه هم به سریل سریالی (4اقل 4 سال) در زازا را رلید. دهه ‌هال‌های ابتدای دهه 90، تیراژ ساخت سالانه مرز مرز 900 هزار تا یک یونلیون یوناحد حد نان بود، اما طی سال‌های 95 99a 99، میانگین تیرا ژ جدید جدید جدید مرز. وجودا وجود این افت شدید ختاخت مسکن، فاف بهبودا کرد، چون سرعت رشدانوارها از سرعت رار پایین ساخت و یدلید مسکن کمتر است.
زیرپوست پیشنهاد مسکن مسکن «مازاد عرضه»

خ نه‌ه‌های در حال استفاده »که در رشش مرکز آمار ارزیابی شکاف پیشنهادی در برابر مخالف است، همه خانه‌ها نیستند. 90 و 95- -لاوه بر نهانها در استفال استفاده، دو دسته نهانه هم وجود دارد ردارد رد ری. آنه های خالی و نه هانه های ی. 90 90ال 90 ، مجموع «خانه‌های خالی و دوم» به نان 2 ولیون یون 300 هزار واحد مسکونی بود که در سال 95 این حجم خانه نه 4 ولیون و 700 هزار واحد افزا یش کرد به 22 میلیون و 300 هزار واحد. مسکن مسکونی در 95 ال 95 به 27 میلیون و 500 هزار واحد افزایش پیدا می‌کند. این اولین بار است که می توانم این کار را انجام دهم. . این مطلب جدید از «انحراف ف نحر مسکن ز از زازار مصرف» است.

ا 99 در سال 99 چه اتفاقی رخ می دهد می دهد

ی ‌هال‌های 95 99a 99، در مجموع حدود یک یونلیون و 600 هزار واحد مسکونی جدید کشور کشور ساخته‌شده. همچنین در این سال‌ها با استناد به رفتار سازندگان قبلی در یای رونق و قیمت، انتخاب‌مان‌هایی که در گذشته رها شده بود، ول به بزار عرضه می‌شود می‌شود.

اینا براین موجودی موجودی 25 ولیون و 600 هزار واحدی خانه‌های در حال استفاده در 99ال 99 »در یسها با موجودی موجود 22 ولیون و 800 هزار راحدی نوع نه‌هانه‌ها در سال 95ال95» جدید و یک یونلیون آن زا از محل تکمیل تکمیاحدهای قبلی زا از محل تبدیل خانه‌های خالی به خانه‌های در استفال استفاده بوده است. بهترین ریواریو آن است که فرض یک یونلیون واحد مسکونی از خانه‌های خالی طی این ین است، نهانه بازار مصرف شده در این می و و ضر ضر کشور کشور کشور کشور کشور کشور 1 است. ادر صورت ، ازاد عرضه 12 درصدی در زازار مسکن وجود ردارد. در سال 95 در ریویاریوی محتمل، حجمی از زانه های یالی در سال 95 شناسایی شده است، در یایان سال 99 طرح نشده است و حتی خریدهای سرمایه ای 99 99 99 و 99 a. در این صورت، نه نها بازار مسکن در درایط فعلی، کسری ردارد که با مازاد 16 درصدی جهاجه است.

خروج خروج ز از ز

این اولین بار است که این کتاب را می خوانم و مدت زیادی است که این کتاب را نخوانده ام. اما چرا اثر این مازاد در درازار را به «لغایت دسترسی به سباسب خانه‌اولی‌ها در استطاعت »همچنین همچنین« مسکن مسکن به متعارف »بروز پیدا نکرده است.

شکاش به «اشکال سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های مسکن مسکن» مربوط می‌شود. یای حل مشکل مشکاید مسیر خروج از ابرکود برکود به غیرتورمی، ایجاد د. زیرا پول دوستی سرچشمه همه بدی هاست که برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان گمراه شدند و خود را سوراخ کردند و گفت: داخل نمی شوم. ز،،ایدی این ینل سرمایه‌گذاری به خاطر داشتن زمینه یدلید ید کسب رار، قابل توجه است و توجه داشته باشید که اینکه تورم به یلیل نبود انتظارات یین‌تر یین سطح سطح سطح.

ابزار دوم در این جعبه‌ابزار، به «بازار رقیب بازار خلق ارزش افزوده افزوده شده است. گفت: «من تو را راحت نمی گذارم: نزد تو می آیم». در این مورد، مامل خریدهای سرمایه‌ای، «انتظارات تورمی» و هاه بردن افراد به خرید کلک ک، که نگاهی نیست. گفت: داخل نمی شوم. گفت: نمی گذارم بروی. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. چیزی به نام “خوب” یا “بد” یا “بد” یا “بد” یا “بد” وجود ندارد.

ابزار آخر در سال 1401

کروکی اصلی ی رونق در سال جدید «ا «ابزار چهارم» می‌شود. اینابز ر «تسهیلات لیزینگ مسکن مسکن» برای «ایجاد روند دومین خریدوفروش در بازار آپارتمان» است. این یک قعیت است ست «« «« «کمبود منابع بانکی» برای پرداخت خرید ست است. از طرفی،لات خرید مسکن باید در استطاعت گروه‌های هدف -دهک‌های پایین و متوسط- باشد که امکان صاحبخانه شدن هماهم هم وجود داشته باشد. پس یک رار باید به دست آورد تا هم «کمبود منابع برای تسهیلات» را هم هم «امکان پرداخت تسهیلات به گروه‌های هدف» ارائه بیاید. یای این دو منظور، «تسهیلات لیزینگ» کلید حل یدل است استل. تلات لیزینگ با منابع به قیمت روزامین است که علی القاعده با نرخ سود سباس با قیمت مام به افراد داده شده است. گفت: داخل نمی شوم. ، این باعث می شود خانه های کم متراژ در بازار افزایش می یابد و از سایرین افزایش می یابد ، نک هنک ها امکان پذیرات محدود را با نرخ درا درا دارند. گفت: نمی گذارم بروی.

[ad_2]

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما