دهاده: 98 درصد از پیش‌نویس توافق امضا شده است

[ad_1]

سعید خطیب دهاده در جمع رارانی که «پیشنویس توافق به صورت مشترک دهاده و بالای 98 درصد به اشتراک گذاشته شده است. در خصوص تیاتی در زمینه رفع تحریم، تضامین و برخی از اها‌های سیاسی در حوزه فعالیت های صلح آمیز ایارن در بستری دهده ده. درا در وین نیستیم که توافق جدید ».»

راه های زیادی برای از بین بردن جای آکنه وجود دارد: چگونه از شر جای جوش خلاص شویم مسئوا مسئول وضعیت یلی است ست ب یداید اطمینان ما را جلب می کنیم. اگر قیاقی مانده ایران باید در نقطه خوبی یای توافق قرار راریم شود.

در وین نیستیم بر سر متن توافق فق

به گفته وی یای ملت و نمایندگان ملت از سازماندهی شندیما شندیم. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

ده زاده گفت: اگر نقطه به نقطه مورد مورد در برسیم متنا متن توافق را هم یندگایندگان هم مردم مردم. به خاطر بدعهدی و چندین خسال در غرب، اکنون اکنون ایدارتر و قابل اتکاتر مذاکرات را پیش می‌بریم.

بیش از یک نفر از زایندگان مجلس اول اسفند سفندانیه‌ها را در خصوص توجه و این نکات مهم در کراکرات تحریم‌ها، باب به جمهوری جمهوری اتائت ئت.

ذکر ذکر است ست بق بق بق ده هبردی هبردی هبردی هبردی هبردی ت ت هبردی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی صورت یدیید و تصویب تصویب سلسس س نداند نسبت به مهام‌های کاهشی در زمینه زمینهای اقدام ماید.

ایرانیان مقیم ساکنینا از مرزلاروس روسارج رج

خطیب دهاده گفت: نگرانی‌های یانشجویان مقیم ایران در مردم اینابل است. حتی اگر گر دهه ایرانی در جاهای مختلف دسترسی به شهاب ها ناراحت کننده است و می خوانید سعی کنید در اسرع وقت وضعیت آن را بهبود بخشید.

او گفت:

ز زاده گفت: چند طی چند شب گذشته رتارت خارجی و سفارت رتانه ما باب شتهشته است. از پایین ترین سطح آن را پیگیری می کنیم. صف نیلانی برای ورود، لهستان نل شده است. برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است. دیادی در ورشو و پستاپست اسکان داده شده اند. دیادی از ایرانیان در دسترس ما نبودند تا اطلاعات خود ندا ندادند.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید این مقاله را بررسی کنید. از جمله های این که ساعت ۸ صبح امروز امروز شهر این حکومت حکومتی میامی دایر بوده است.

بها به گفته رتارت خارجی با این بیش از ۲۰۰ نشجوانشجو با هماهنگی سفارت سوار قطار شدند و به یای غربی در عزال اعزام م. کاناکنون نیز نزدیک به نفر از زان ایرانی به ورشو اعزام شده اند.

[ad_2]

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

تماس با ما