ی نهانه در شهرهای اطراف تهران چقدر بودجه هداهد هد

[ad_1]

روآرو- متوسط ​​قیمت مسکن در نان به متری ۳۳ ۳۳ یونلیون یونان رسیده است ست به این ترتیب یک نهانه صد متری در نان تقریباً سه میلیون و 300 یونلیون یونان می‌ارزد و یای یک نهانه متری 50 میلیون و 650 میلیون تومان پول د. درا در جریان هستید که گزارش بانک مرکزی از متوسط ​​​​حرفا حرف می‌زند و نگینانگین نگین. به عنوان مثال در این گزارش رسیده متوسط ​​​​متوسط ​​قیمت متر خانه در منطقه یک نان ۷۰ یونلیون و ۲۵۹ رار تومان است پس از قیمت قیمت ۱۰۰ متری در شمال تهران می‌شود هفت هزار تومان!

به گزارش فرارو، در ۱۸ ۱۸ اما هر متر حداحد مسکونی به‌طوری که در یونلیون ۶۷۴ رار تومان ارزش دارد برای خرید نه‌نه‌های متری متری در این کشور همین روش محاسبه، متوسط ​​قیمت خ نهانه ۵۰ متری در منطقه می یونلیون خواهد داشت. اگر به‌عنوان یک زوج نان اهل مدارا باشید، نیدانید 48 میلیون تومان وام مسکن و در منطقه 18 با نصف قیمت یک محدوده مسکونی، حبخاحبخانه نه. همین عدد و رقم‌ها پیدا‌ها را وسوسه می‌کند برای صاحبخانه شدن به یای اطراف تهران بروند و نه نهانه در شهر اندیشه، طاط کریم، پرند پردیس یا ورامین پ کدشتکدشت نها.

شهر اندیشه و رباط کریم کریم از می یونلیون

در شهر اندیشه اگر بخواهید یک واحد 47 متری بخرید س سال ساخت یک اتاق خواب دارد، یداید 37 میلیون تومان پردخت خت. ایناحد طبقه اول واقع شده، اسانسور و پارکینگ و انباری دارد. یک ۴۶ متری ۱۲ سال ساخت هم ۲۸۰ ۲۸۰ یونلیون یونانی خورده خورده است در سوم قعاقع شده و رکینگارکینگ رکینگارد. اما باید بدون سانسور از زله‌ها بالا رفت. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. اما ماشین‌تان بیرون نمی‌ماند و می‌توانید آن را در ركینگ‌كینگ قرار دهید و می‌توانید ۵۰۶ می‌یونلیون تومان را بخرید.

یک واحد 43 متری با پارکینگ و آسانسور و چهار سال ساخت و در سوم قاعده شده و یا خرید آن 300 میلیون تومان کرد. در فاز یک اندیشه یک 48 برای ساخت سال 95 ، در و 1333 بدون اسانسور 666000 تومان آگهی شده است. این ناحد پارکینگ دارد. . یک صد متری تخته سال ۱۳۹۴ با دو اتاق خواب و در ۸۴۰۸۴۰ یونلیون است که پارکینگ و اسانسور ندارد. در بین یای این یک خداخد 55 متری است که رکینگارکینگ دارد، یک بهابه است و در سال 1388 ساخته شده و قیمت یونلیون تومان است. اما این واحد در طبقه رمارم واقع شده و اسانسور هم دارد.

پرند و پردیس پردیس از می یونلیون

در پرند یای خرید 101 متر رتمارتمان کاملا نوساز و بهابه که در همکف قعاقع است و رکینگارکینگ و انباری ندارد، 715 یونلیون تومان پول لازم است. اینارتمان البته حیاط اختصاصی هم ردارد. دیگر 93 متری و زاز سه مپسا واقع شده دو اتاق خواب دارد و در قعاقع قع، اما پارکینگ و نسورانسور ندارد و قیمت 58 یونلیون تومان شتهشته است. در فاز شش پرند، یک متری خو بهابه و نوساز با آسانسور، 49 میلیون تومان قیمت ردارد. اگر هیداهید یک اپارتمان ۸۵ متری با پارکینگ مسقف و انباری و اسانسور بخرید که زاز است و دو اتاق خواب دارد، ۶۰۰ میلیون تومان هزینه کنید. این رتمارتمان مربوط به تعاونی ونی ست است. در فاز شش یک حداحد 85 متری و وابه است که سال 1396 ساخته شده و دوم دوم است و اسانسور و پارکینگ دارد و قیمت یون یونلیون است.

در پردیس یک مورد ۸۵ متری ردارد، دو اتاق خواب دارد و همین امسال ساخته شده و در طبقه نهم برج رار گرفته و امکاناتش است. یای خرید این واحد باید ۸۲۰ ۸۲۰ یونلیون یونان پول داشت. مورد دیگری که در زاز هشت واقع شده، صد صد و زاز بوده و دو بهابه است و یای خریدش یاد ۹۹۰ میلیون تومان پول داشت. البته باید بدانید که این ینارت همه امکانات لازم زما داشته و در طبقه رمارم واقع قع. یک 88 متری در زاز 11 این که دو زال از زمان ساخت آن می‌گذرد 9777 یونلیون تومان قیمت شتهشته و نسورانسور و رکینگارکینگ و انباری دارد و در طبقه ۱۲ از یون قع قع. و حدهاحدهای زیر زیر یک لیارد در پردیس پردیس فاز ۱۱ قعاق قعاند.

مینامین و پاکدشت کدشت از می یونلیون

یاحدهای مسکن مهر مهر درامین زیاد هستند و آگهی‌ها می‌گویند می‌توان با ۱۹۵ میلیون تومان یکی از آن‌ها را خرید. این قیمت یک رتمارتمان ۵۷ ست است. زال از زمان ساخت این حداحد حد و و و همکف قعاقع شده است. ركينگاركينگ ندارد، اما داراي انباري است. دیگر رتمارتمانی صد متری با عمر شش سال ساخت و رکینگینگ هم دارد و قیمت می یونلیون تومان است. این واحد دو خوابه و در طبقه یک ساختمان دو قعاقع قع. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. قیمت این واحد ۲۸۰ ۲۸۰ تومان است. یک مورد دیگر متر و ۱۳۹۶ال ۱۳۹۶ ساخته شده و دو اتاق خواب دارد، اما هیچ امکاناتی از جمله پارکینگ و اسانسور و انباری و بالکن ندارد می یون یونل یون.

یک واحد ۷۵ متری خوابه در پاکدشت، که در سال ۱۳۸۹ ساخته شده ۴۲۰ ۴۲۰لیون یونان است. اینارتمان ن طبقه چه رمارم است و اسانسور هم درارد. یک تک حدیاحدی یک بهابه ۱۲ سال ساخت است که در طبقه قاعده یک اتاق خواب دارد و یای خرید آن ۵۱۵ میلیون یونانی کرد. اگر یکانه ۸۰ متری در سال ساخت بخواهید که در طبقه دوم قعاقع شود و دو بهابه در آگهی‌ها در به به که یونلیون تومان است، اما پارکینگ ردارد باشد. یک مورد دیگر ۷۰ متربوده و خوابه است و پارکینگ داشته و در طبقه رمارم واقع شده است، اما اسانسور ندارد و با ایناب ۴۰۰ یونلیون تومان می‌شود.

[ad_2]

Kelvin Ashley

حل کننده مشکل متعصب سفر مادام العمر. بت نوجوان آینده. علاقه مندان به اینترنت آماتور.

تماس با ما