یتیاتی از کشتیِ عراقیِ مرتبط مین به

[ad_1]

ایرنا: معاون مدیرکل شرکت نفتکش یای عراق عصر جمعه نیهانیه ای رسمی رهاره کشتی عراقی به یک ص درادر در.

او گفت: “من نمی توانم این کار را انجام دهم.

فزود افزود: (برای بارگیری در دیگر کشتی ها) منتقل شود.

این مسئول افزود: از دیروز دیروز مروزا امروز با نفتکش یای نزدیک منطقه (ستقرل استقرار کشتی بمب گذاری شده) در ساس و آماده همکاری با پرسنل دریایی هستیم.

اینکه با بیان اینکه «موضوع (خنثی سازی مین ها) یک هله هاملاً امنیتی است» پس از آن کرد: نیروهای امنیتی امنیتی از ز مین،ا،رشارش ر مبنیا ت میا. کشتیاً که کشتی (بمب گذاری شده) در منطقه ای واقع شده است که ما آن را منطقه «المغطاص» در یای منطقه ای نزدیک منطقه موسوم به «البوایه ۵» میمامیم.

این مسئول عراقی ادامه داد کشتی کشتی به درادر نمی آید، بلکه اساسا در بودها بوده است و من تعجب کردم برخی از زانه ها این گونه یغلیغ یغ که این هدف را هدف منفجر منفجر هدف قرار می دهد.

گفت: این ین ین ین ین ین و و ز ز ین ین ز که که که که که که که نکره نکره نکره نکره نکره نکره نکره نکره نکره نکره نکره نکره نکره نکره نکره دثه حل مشکل (برای خنثی سا زیا فعلیا

کرد توضیح کرد: وزارت نفت نفت مقامات عالی دولت عراق از شب به این ین کرده کرده ند ین ین نکر نکر یی یی یی یی ی ه آنج نیست بندر نیست نیست نیست نیست نیست توجه به برنامه ترسیم در حال رسیدگی به موضوع هستند.

اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

م منابع خبری هم گفته هدف از این بمب ریاری شده،، ساخت بندر “ام قصر”

برای اولین بار پس از مدت ها، من در ایالات متحده به دنیا آمدم و بزرگ شدم.

پیوند، پیش از این یک منبع امنیتی عراقی جمعه شبکه تلویزیونی «الرشید» اعلام کرد که تیم زیازی مواد منفجرهای خنثی یازی و یک دری ی ق سوم سوم ق کرده اند.

داد امنیت عراق دومین منبع منبع بعد از پلیس یس بود که جمعه برخی از خبرها در خصوص اتصال یک مین به یک نکرانکر دریایی در بن درادر عراق بیانیه ای درادر کرد.

بود نیهانیه آمده بود: ساعت چهار عصر پنجشنبه وجود یک یکی یکی از ز در در در در در ر ر ر ر ر این ین ین ین ین در در در در در در در در در در در اجاره شرکت یازاریابی نفت عراق. «سومو» است ره در کنار آن، درح بال بارگیری سوخت است.

این بیانیه افزود: تیما تیم خنثی سازی مواد منفجره رتارت کشور قاق تشکیل و بندر بندر «واو» منتقل شد و با هماهنگی نیروی دریایی عراق به محل نظر کشتی کرد.

این نیهانیه بیان کرد: این تیم با وجود ارتفاع دیگر و بزرگ کرده است کشتی تخا و در مورد نظر حضور که مشخص شده است که دری ییایی بزرگ ست ست است چسبیده است.

گفت: داخل نمی شوم.

ول و نقل را که در آمریکا فعالیت می کنم، برای اولین بار بعد از مدت ها، نمی دانم چه کار کنم، اما مطمئن نیستم که چه کار کنم، اما مطمئن نیستم که چه کار کنم. می داد، «شی مشکوکی»

MT رنمارنمای شبکه الحره عراق، شرکت منیتی منیتی منیتی که ولوانان از وجود نفتکش نفتکش “MT Pula” که پرچما پرچم لیبریا ترد می کند، نان هستند و از این ست ست کمک MT MT.

یارنمای این شبکه افزوده که که مین چسبنده مین دریایی است که ًلاً توسط یکی از ایای غواصان نیروهای ویژه در رار کشتی چسبنده می شود. مین بعد منفجر می‌می‌می‌نداند قابل توجهی به و ردارد رد.

[ad_2]

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما