نرخ ارز، دلار ر سکه، طلا و یورو یورو ۱۴۰۰ بهمن

[ad_1]

روآرو- قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۷ بهمن در بازار آزاد نیمه اول را از ۲۶ رار و تومان شروع کرد که به روز گذشته توم نان کاهش یافته است. قیمت یورو امروز امروز نیمه اول با ۲۸۵ تومان کاهش نسبت به شنبه روبرو شد و ۳۰ رار و ۲۲۵ نان ن. قیمت هر گرملای ۱۸ عیار امروز با دو هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته یون یونلیون یون ۱۷۰ رار تومان ن.

قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۱۷ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱ یونلیون و ۵۷۰ رار تومان و هر قطعه سکه قدیم کا کاهشی ۵۰ رار تومانی به ۱۱ یونلیون ۵۰۰۵۰۰ رار تومان رسید. قیمت سکه گرمی، اما نسبت به روز ۳۰ هزار تومان افزایش یافت و دو یونلیون ۳۳۰ رار تومان پول ه.

قیمت هر گرم یلای عی رار

قیمت هر گرمی ۱۸ عیار در نیمه اول امروز امروز ۱۷ بهمن ماه با دو رار تومان افزایش نسبت به آخرین نرخ می یونلیون و ۱۷۰ هزار تان رسید.

هر گرم گرملای ۱۸ عیار ر هر گرم گرملای ۱۸ عیار ر هر گرملای ۱۸ ۱۸ار امروز
و یونلیون و 210 هزار ران 8 یونلیون و 168 هزار ران و یونلیون و 170 هزار ران

سکه سکه

قیمت هر قطعه سکه قدیم قدیم امروز یکشنبه ۱۷ م ها در نیمه اول به ۱۱ یونلیون و ۵۰۰ رار تومان رسید نسبت به روز به روز ر رار تومان کاهش یافته است. هر قطعه سکه هم در نیمه و اول امروز ۱۱ یونلیون و ۵۷۰ رار تومان پول امام شد که نان از کاهش ۴۰ هزار تومانی نسبت به د دارد. هر سکه گرمی با ۳۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز می دو یونلیون یون ۳۳۰ رار تومان به فروش.

قیمت انواع سکه شروع ماملات

انواع ع پنجشنبه پنجشنبه شنبه شنبه قیمت امروز
سکه امامی 12 ولیون و 20 هزار تومان 11 ولیون و 610 هزار ران 11 ولیون و 570 هزار ران
قدیم قدیم 11 ولیون و 950 هزار ران 11 ولیون و 550 هزار ران 11 ولیون و 500 هزار ران
گرمی گرمی و یونلیون و 330 هزار ران و یونلیون و 300 هزار ران و یونلیون و 330 هزار ران

قیمت ارز امروز امروز بهمن بهمن هاه ه

قیمت دلار آمریکا امروز یکشنبه ۱۷ م بهمناه نسبت به آخرین نرخ گذشته ۲۵۰ نان کاهش یافت و نیمه اول امروز در درازار آزاد ۲۶ رار و مامل ه. قیمت یورو هم در نیمه اول امروز ۳۰ رار و ۲۲۵ نان به فروش رسید. قیمت دلار نسبت به هاه گذشته دو رار و توم نان کاهش یافته و هر اسکناس یورو در ایسه هایسه با یک هاه پیش دو رار ۳۵۰ تومان کاهش قیمت را انجام داده است.

قیمت ارز رز شروع ماملات

ارز پنجشنبه پنجشنبه شنبه شنبه قیمت امروز
دلار 27 وار و 550 تومان 26 رار و 650 تومان 26 وار و 400 تومان
یورو 31 رار و 410 تومان 30 وار و 510 نان 30 وار و 225 تومان

[ad_2]

Nigel Riley

تمرین کننده موسیقی دوستانه. گیک هاردکور توییتر. بیکن پژوه. متخصص زامبی برنده جایزه.

تماس با ما