میزان و ضوابط پرداخت عیدی ک کارکنان و زنشستگازنشستگان نلت

[ad_1]

در جلسه ازظهر روز یکشنبه هیئت تلت که به ستاست مخبر اول رئیس جمهور رار می کند و میز نان و پرداخت پایان پایان سال ۱۴۰۰ (عیدی) بعد از کار و زنشستگا.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر دولت، با تصویب هیئت وزیران، به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت و سازمان انرژی اتمی ایران اطلاعات اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) ) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضاوت که تمام وقت کار را دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های قانون کار)، مبلغ ثابت 16 میلیون ریال به نسبت مدت زمان تمام وقت در سال 1400 به نان آخر (ال (عیدی) در بهمن هاه سال جاری از زل بودجه های اجرایی اجرا می شود.

(اختصاص آخر (ال (عیدی) به رکنارکنان خرید خدمت، رداردادی دی موقت به تاتادی تمام وقت نان در سال ۱۴۰۰ در هر ح میزال میزان عید افر د ز ز بوده است.

علاوه بر این، میزان پرداخت دریافتی سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان های اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و همچنین شهدا و جانبازان از کار افتاده اند. یلی به به غلغ غابت ۱۶ میلیون یونال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق زنشستگیازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال 1400 حق عائله مندی، اولاد و خدمات بیمه درمانی آنها را صندوق پرداخت می کند، توسط آن صندوق پرداخت می شود و سایر مواردی که مشمول صندوق های یاد شده، از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی، سازمان می باشد. شرکت تیلتی ذی ذی قابل پرداخت است.

لازم ذکر است خدمت نیمه وقت نوانوان از نظر اجرای این تصویبنامه، تمام وقت می شود ملمان حق التدریس حق حق به عاعات مشمو مشمول این تصویبنامه خواهد بود.

همچنین شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ حساب به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری و سازمانرسی حسابرسان قانونی شرکت نیز مکلفند نظارت لازم را در این خصوص اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند. .

به مشمولین این مصوبه مهمه مربوط به قوانین و مقررات مربوط به کمک به مندی و اولاد رسیدگی می شود، علاوه بر این بر غلغ عیدی عیدی مصوبه ر ست ست ست.

– بابت همسر همسرلغ ثابت ۴ ۴لیون ریال

– بابت هر فرزند تحت مبل مبلغ ثابت یک یونلیون یون و رار ریال

** اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به درآمد مشمول قانون پیمانکار دست اول و دست دوم رداردادهای یالادستی نفت و زاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با نکارا

هیئت وزیران با هدف تسریع در اجرای پروژه احداث نیروگاه بخاری 1400 مگاواتی سیریک، با اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (107) قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) ) با پیمانکار خارجی ارتباط فکت.

به موجب این اصلاحیه، در قراردادها با پیمانکار خارجی، یک پیمانکار خارجی تمام موضوع را به تنظیم مربوط به عشق ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دوم تقسیم می کند، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در میزان درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر است. ده دهانده دها ضریب ده دهل موضوع این ماده به نان درآمد مشمول مالیات ده دهچه دهانکار دوم ازاصد ده رجی یای به پیمانکار دست دوم شد.

** اساسنامه صندوق صندوق ی مسکن رسید

دولت در اجرای تکلیف قانونی تصویب در ثبت (2) ماده (3) قانون جهش تولید مسکن هدف هدف حل معضل مسکن، «اساسنامه صندوق یلی ی» را تصویب رس نداند.

برای اولین بار پس از مدت ها، پروردگار جهانیان، پروردگار جهانیان، و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی اداره می می.

اساسنامه صندوق ملی مسکن در رچوبارچوب اصل (۸۵) قانون اساسی و مشتمل بر اهداف، رکردهارکردها و یفایف صندوق، بعابع و مصارف صندوق، یفایف هیأت امناء و و و و.

** فقتافقت دولت با لایحه اصلاح حاده (27) نونانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص زمازمان و ساختار ستاد آب آب

. . .

ساساس لایحه اصلاحی، رتارت نیرو مکلف است ست ‌منظور مدیریت معام (به هم پیوسته) و

همچنین به موجب این اصلاحیه ، تکلیف بند ف (الف) ماده (27)

[ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

تماس با ما