دلار برای ورود ک نانال ۲۵ رار تومان آماده می شود می شود

[ad_1]

روآرو- قیمت قیمت روز در روز جمعه ۲۹ بهمن کف کانال ۲۶ هزار تومان عقب. ۲۶ هزار و ۱۵۵۰ هز رار و ۱۲۰ و رار و ۱۱۰ نان پیشنهاد‌هایی که لابد با دلخوری و راراحتی روی زبان دلال‌ها جاری می‌شود. آنها دقیقاً 24 ساعت قبل از خرید تا بازار آزاد جفت پاهایش را داخل یک کفش بکند و قیمت 26 هزار و 550 تومان را به قیمت پایانی دلار در هفته چهارم بهمن بشناسیم، اما ظاهراً یکبار دیگر زور اخبار سیاسی بر میل و آشتیاق دلالها را دیده اند و آنها را می بینند. انتظار دارند قیمت دلار شنبه شنبه ۳۰ بهمن یکشنبه یکشنبه اول اسفند به نانال ۲۵ هزار تومان بغلتد.

قیمت قیمت در هفته هفته رم

دلار هفته گذشته با توپ پر شروع کرد، طی روز 83 نان نوسان داشت، اما در ایتایت همان نقطه ای که هفته را کرده بود. صبح روز شنبه ۲۳ بهمن قیمت رلار روی جایگاه ۲۶ هزار و ۵۰۰ نان قرار داشت، اما در پایان همان روز زازار موفق شد نیانی نی توم ۳۳۰۳۳۰. احتمالاً در آن زمان خیلی‌ها پیش می‌آید تصور کرده اند ماه‌عسل بازار ارز به یایان رسیده و منتظر شروع رشد قیمت شیماشیم. .. .

ترمز قیمت رلار در روز تعطیل وسط هفته یعنی ۲۶ ۲۶ کشیده شد. چهارشنبه 27 بهمن دلار را در سکوی 26 هزار و 850 تومان ملاقات کردیم و نهایتاً در روز پنجشنبه 28 بهمن دلار با ایستادن روی پله 26 هزار و 550 تومان نشان داد که دولت به اخبار مثبت سیاسی، به ویژه آنهایی که از وین و با موضوع احیای برجام می رسد. ، میرسند کرنش ، اما تا کجا و چقدر چقدر یای پاسخ دادن به این سوال باید برویم غاملات بازار ر. ییایی که دلال‌ها دلار را بین نان به‌شکل عمده خرید فروش می‌کنند می‌کنند. این بازار حتی در روزهای تعطیل تا ساعت 10 شب فعالیت دارد و معمولاً قیمت‌هایی که در آن مطرح می‌شود، وضعیت بازار آزاد روز بعد را مشخص می‌کند. یای جمعه ۲۹ بهمن قیمت رلار در این بازار به کفانال ۲۶ رار تومان ن. ۲۶ رار و ۱۵ رار و ۱۲۰ و ر رار ر ۱۱۰ نان پیشنهاد‌هایی بودند که لابد با دلخوری و راراحتی روی زبان دلال‌ها جا ری نش نش نش نش نش نش ۲۵ هز رار تومان ن.

قیمت لیر در هفته رمار رم

قیمت لیر در صبح شنبه ۲۳ بهمن رار و ۹۶۵ تومان بود و در یایان همان روز به ۲۰ نان گران ن. سه‌روز دو روز بعد در جوی کهاطر رشد قیمت دلار به‌راه افتاد، لیر ج شد ول و سشلاسش در کانال دو هزار تومان پهن کند. . قیمت دلیر آخرین روز هفته همل به رار و ۹۵۰ نان رسید که ۱۵ نان کمتر از نرخ یاانی هفته گذشته است.

قیمت درهم در هفته چهار ر

اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. اینا براین در روز روزارشنبه ۲۷ بهمن به هزار و ۳۱۰ نان و پنجشنبه بهمن با قیمت هفت رار و ۲۳۰ نان خود را در زازار آرزو به پایان ن. این عدد ۱۵ نان کمتر از گذشته است.

ر زازار ارز هفته هفته گذشته

نوع ارز بهمن ۲۳ بهمن بهمن ۲۴ بهمن بهمن ۲۵ بهمن بهمن ۲۶ بهمن چهارشنبه بهمن بهمن بهمن ۲۸ بهمن
دلار را ۲۶ ۲۶ار ۸۳۰ ۸۳۰ نان ۲۷ ۲۷ار و ۳۰۰ نان ۲۷ ۲۷ار و ۳۲۰ نان ۲۶ ۲۶ار۸۵۰ ۸۵۰ نان ۲۶ ۲۶ار و ۵۵۰ نان
لیر ترکیه هزار و ۹۸۵ نان دوار ۲۰ ۲۰ نان دوار ۱۰ ۱۰ نان هزار و ۹۷۰ نان هزار و ۹۵۰ نان
درهم امارات هفت هفتار ۳۰۵ ۳۰۵ نان هفت هفتار ۴۳۰ ۴۳۰ نان هفت هفتار ۴۳۵ ۴۳۵ نان هفت هفتار ۳۱۰ ۳۱۰ نان هفت هفتار ۲۳۰ ۲۳۰ نان

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

تماس با ما