(تصاویر) رقابت رقابتی‌ها برای نجات میراث ث

[ad_1]

در رار فاجعه انسانی که کهله ه به وجود آمده است، ریاری از دارایی‌های فرهنگی نیز راران ن آسیب اند. برخی از کارگران و داوطلبان شجاعی در جستجوی آنچه را که نندانند نجات ت.

کارهای زیادی وجود دارد که می توان برای کمک به شما و عزیزانتان انجام داد.

برای اولین بار پس از مدت ها، کسی نیست که به شما بگوید چه چیزی درست است و چه چیزی اشتباه است. ای آن‌ها مهم نیست که چه را نابود کند. من رلر را ملاقات نکردم. فکر پوتین بدتر است.

وی که در مرکزاریخی یکی از مهم‌ترین یای‌های اروپایی از فرهنگی است ایستاده، افزود: پوتین یک نان است، یک نس انسان.

پشت سر او ، ساختمانی ساخت داربست در اطراف کلیسای کوچک نسانس نس.

اونیچنکوا رهاظت زاظت زاث شورای شهر لویو گفت: اگر خودت را از گر گر، ز ز زا هیم داد شهراد. لویو همیشه بوده است. لهستانی ها، آلمانی نیا،،ان، ارمنی‌ها و مجارها در این شرکت ساخته می‌شوند. در یونسکو یونسکو است.

جنگ روسیه یه لیه یک فاجعه همه جانبه بوده است. ارتش روسیه یای پرجمعیت را گلوله هاران کرده و صدها نفر را کشته اند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

از دست رفته اند و به آنها گفت: «چرا مضطرب هستید؟ هفته هفته نیروهای روسی روسیلیسای جامع خارکف را گلوله هاران ن.

ولودیمیرزلنسکی رئیس جمهور وکر کشور، در میامی ویدئویی گفت یک یسلیسای چوبی قرن نوزدهمی درا در یای ویازیوکا در منطقه غربی ژیتومیر با خاک یکسان کرده است.

ریاری از محلی‌ها معتقدند این بکابکاری تصادفی دفی. پوتین بستابستان گذشته مدعی که کشور و روسیه م ​​ت و نسکیلنسکی استدلال کرده است که هدف ییایی کرملین پاک کردن مردم به نان کشور کشور است. این زبان، مردم مردم و آن دوره است.

اول‌ها هونچار، موزه موزه لووو موزه گ ردیناردین ردین: اتحاد جماهیر شوروی، رژیم توتالیتر یتر بزرگ. سعیا سعی کردند همه چیز یکسا یکسان ن. یکا یک نوع بنای تاریخی در شتند یک نوع هنری هنری رئالیسم سوسیالیستی. مسکو می‌خواهد فرهنگى را ریشه کن کند. این چیزی است که ما و هویت ما را می‌کند.

[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

تماس با ما