به این ینلیل ، روزانه یک آووکادو دو

[ad_1]

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. افزایش سن به طرقف بر مغز بر مغز تأثیر می‌گذارد، اما ممکن است دهاده‌ای غذایی وجود داشته باشد که در این مورد کمک‌کننده باشد.

رش رشارش ایسنا به نقل از زلث ث، به ملی پیری ایالات متحده آمریکا با افزایش سن، یائی از مغز کوچکتر کوچکتر می‌شود. این بخش‌ها مسئول‌های یاختی پیچیده‌ای هستند.

یشایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در شرایطی که ممکن است بتوانیم انجام دهیم که این افراد برای افراد مسن رخ می دهند، اما نتایج 30 تحقیقات نشان می دهد که روند زوال شناختی می تواند زودتر از قبل از وقوع می رود، یعنی و اوا یل یل می شود. در این حال، همان‌طور که مشخص شده رژیم غذایی ممکن است به فظتافظت در برابر زوال شناختی کمک کند.

Frontiers in Aging Neuroscience تحقیق انجام شده در سال 2017 نت یجایج آن در, Frontiers in Aging Neuroscience, سطوح سطوح سطوح لوتئین را بر عملکرد انجام شده در بررسی نشریه. این مطالعه بر روی ۶۰ بزرگسال بین سنین ۲۵ تا ۴۵ سال مورد بررسی رار گرفت و دریافت سطوح سطوح لوتئین در بالاترین سطح، سخن‌ها‌های مش بهابه افراد جوان‌تر بودند.

برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است. بدن نداند آن را به ییایی بسازد بنابراین باید غذا‌های غنی از لوتئین مصرف تا سطح لوتین خود را افزایش دهد.

رایج تحقیق دیگری که در سال در نشریه Nutrients منتشر شد، نان داد که خوردن یک دوادو در روز افزایش سطح لوتئین در چشم چشم نگرها نگرهاانگرهای زیستی برای سطح است. اینافزا با بهبود فظهافظه، توجه و حل مسئله بود و تصوری که فزودن به رژیم غذایی ییایی شما می‌توان برای شناختی مفید شد.

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

تماس با ما