اکی هوای روستا ; افسانه‌ای که دیگر اقعیت دارد!

[ad_1]

روآرو- کناکنا نای بزرگ همیشه یای رهایی از هوا، مسیر ‌ها‌های اطراف را در ساعتی را زا یا پا کا کاگویی چیزی جز م ذت ذت ذت ذت ذت ذت ودگی ذت گویی. اکنون یک فتافت جدید نان داده حتی در دراطق روستایی که هوا تمیزتر به نظر نظر، نان ذرات ناسالمی را یافته‌اند که در جو وراور ور. به عبارت دیگر، آن نان به ظاهر تمیزی که درا در روستاها می‌بینیم، نان پیشتر تصور س مالم.

بهارش فرارو رو ۲انشانمندان می‌گویند ذرات ریز با قطر کمتر از ۵.۵ میکرومتر (PM۲.۵) بیشترین آسیب را به سلامت انسان وارد می‌کنند، اینا نندانند. ۲ازمان بهداشت جهانی نیز یک آستانه ایمنی برای سطح PM2. برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است.

اکی هوای روستا ;  افسانه‌ای که دیگر اقعیت دارد!

میامی که در ایالات متحده آمریکا سه منطقه را با یک منطقه ییایی در غرب این کشور یسه، به سطح بهیابهی از پتانسیل اکسیداتیو در هرار مکان بردند بردند. ا2 حتی حتی در ییایی که جرم ًاً کمتری از PM2.5 ۵اشت نیز هدهاهده هده. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدتی است که این پست را خوانده ام. جالب اینجاست که آنسیل اکسیداتیو در اکثر یت‌های شهری کمتر از درصد بود.

نان مقـتـقـال مـیـنـسـنـد ««: ر ستاستا، استدلال استدلال می‌کنند که رهایارهای سلامتی ما یای هوا باید بیشتر بر اساس پتانسیل سمی تات ریز باشد تا جرم قعیاقعی آنها. این عهالعه بر اساس نمونه‌های هفتگی PM2.

تیم تحقیقاتی با تجزیه و تحلیل و یل ترکیب، جرم پت نسیانسیل اکسیداتیو این ینا، یک همبستگی همبستگی همبستگی سمیت سمیت سمیت تات ریز پیدا کرد. داد شیمیایی در دراحی روستایی احتمال بیشتر یای یلید یدارض جانبی ناسالم ماشتند. به عنوان، آثار شناور آهن و کربن یلی، شدت شد تا نسیانسیل اکسیداتیو سلولی ی سل وال مرتبط بود. یرایر مواد شیمیایی صنعتی مانند سرب، ومینیوملومینیوم ومینیوم مس و منگنز زمست نان و پاییز به بالا می رود. همچنین این نتایج نشان می دهد که مواد شیمیایی بالقوه سمی که در آنها ایلینویز وجود دارد می تواند به فعالیت های کشاورزی مانند استفاده از کودها و کشتارها کمک کند. به عنوان مثال، کودهای فسفاته‌ای که روی محصولات اسپری اسپری، فلزات سنگین نندانند سرب و کروم می‌توانند به راحتی به هوای ریه‌های ما نفوذ کنند. بهارچ کشهای ی نیز روش روشابه اسپری اسپری.

اکی هوای روستا ;  افسانه‌ای که دیگر اقعیت دارد!

احتراق زغال سنگ و نداندن زیست توده، یرغملیرغم که در ۱۲ متریلومتری (۷ مایلی) یک هاه زغال سنگ رار دارد، بیش از درصد از جرم PM۲.۵ روستایی ایلینویز را تشکیل می دهد. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. او گفت: این ادعا با برخی یافته‌های دیگر دیگر می‌شود به عنوان مثال، مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۹ پکن انجام شد، نان داد که یایل نقلیه تنها درصد درصد PM۲.۵ را در منطقه تولید می‌کند.

ضحاضه روشی است که با آن ودگیا را می‌گیریم قصاقص می‌کنیم و آسیب‌های آن را کامل می‌کنیم. اگر می خواهید با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است آشنا شوید. نان مطالعه حاضر امیدوارند روش جدید آن‌ها آزمایش هوای سمی را برای تنظیم‌کننده‌های محیط زیست و استقرار در اینترنت آینده. این مطالعه در نشریه معتبر مجله مواد خطرناک شده است.

منبع: sciencealert

ترجمه: جرفی جرفی فرارو

[ad_2]

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

تماس با ما