انتخابی مرگبار حسن یزدانی نی درستکار تکذیب می کند! – سه سه

[ad_1]

خبر خبر: 1814323 |
17 اسفند 1400 ساعت 13:15 |
30,873 زدیدزدید |

1
هاه

کنشاکنش سرمربی تیم یلی به احتمال غیبت روس .ا

1ان درستکار معتقد است که ترین شالش او و سال 1401 دو تیم دهده برای حضور بزیازی های آسیایی و بقابقات جهانی است.

00 گزارش “ورزش سه” ، در ییایی یی تیم یلی کشتی داد به خاطر نداشتن مسابقه معتبری آینده آینده ی مثل پاییز سال 1400 مورد توجه رار رار تیم پژم ن رشن رشن رشن رشن رشن 00 00 00 ا22ان به پایین تیمش را برای حضور در سه داد مهم سال 2022 یعنی نیانی آسیا، زیازی های یایی و مسابقات جهانی آماده می شود.

1 شک حضور دو تورنمنت و یدیلیدی یدیازی های آسیایی و مسابقات جهانی آن هم صاصله روز در شهریور و مهر 140ال 1401 می تواند چالش بزرگی یا مربی ا 21 درا در مسابقات تانی 2021 رقمی رقم بخورد.

از این، تجمع نان در وزن 86 وزنی و البته به اعتقاد درست در اوزان بالا می نداند یک دردسر شیرین یای سرمربی تیم کشتی آزاد باشد.
در ادامه مشروح صحبت صحبت یای پژمان درستکار را در گفت و گو “ا “سه سه” می نیدانید:

بهامران ناسمپور به 86 کیلو رود نمی
وزن 86 وزن با این مدعیان زیاد داریم و هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههیم. ابه بذری چند یالی است به کی کی کی به مرمر مرامران قاسمپور هم که قب قبال قبل مدال طلای جهان را در 92 کیلو و کسب حتم تصمیم خودشا ی در وزن این ین این ین ین. چرخه چرخه ای که در نظر گرفته شده، هر مدال آوری به هر حال کامران می داند که این وزنی نیست و در زیازی های آسیایی هم حضور ردارد. او نسانس خود را برای شرکت در بقابات جهانی امتحان می می.

مدعیان که زیاد باشند، دست و ولمان نمی لرزند
که در یک وزن مدعیان زیادی داشته باشیم، عثاعث خوشحالی کشتی ایران است. پرا بودن دست ما در وزن وزنی مانند روس ها می تواند باعث موفقیت در تورنمنت های مختلف شود. البته که بتابت خوب و س میالمی را هم شاهد بود که در ایتیت رشد و پیشرفت کشتی نان را در پی خواهد داشت. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

کریمی به بهاطر شرایط بدنی اش د دهده
لیرضا وزن که مدتی را به طراطر وزن کشی از کشتی دور بود، وزن وزن 86 وزن وگرم. اوزن که در هال های سنگین وزن 92 و 97 هم کشتی گرفته شده بود و هم ، ، توجه به بهایط بدنی که چنین گرفته است. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند.

در وزن بالا پرستاره ره
در در 86 کشتی سالم با حضور کشتی نان مد پرتعداد و حسن نیانی شاهد یک رقابت، باب و دوستان نهه. البته که در 4 وزن بالا یعنی 86، 92، 97 و 125 دست ما به خاطر داشتن چند مدعی زاز است و همین بتابت بت پیشرفت کشتی نان کمک کمک کند. البته در 79 کیلو هم انصافا کشتی گیران جوان خوبی ریماریم. در اوزان پایین تر هم یاد زمان بدهید تا تعداد ستاره های تیم ملی را افزایش دهید تا در هیچ نگر نان نفر شیماشیم نبود.

توانایی نامه کشتی گیران را با مدال جهانی و المپیک می می
حضور در دو رویداد بازی های آسیایی و مسابقات جهانی به فاصله چند روز واقعاً چالش بزرگ و حساس است و ما را خیلی دقیق از نظر علم بدنسازی و تمرینی در کشتی انتخاب می کند، اما در طول چند روز برای کشتی وجود ندارد، اما نباید در طول چند روز کشتی وجود داشته باشد. یک مسئله را فراموش کنیم که زیازی های آسیایی برای دستگاه های کشور و وابقات جهانی نیای کشتی نان از اهمیت همیتالایی است. خود کشتی گیران دنبال این هستند که داد مدال های جهانی شان را بیشتر کنند همه رنرنامه مه کشتی گیر گیرا با بال جهان و المپیک سنجند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. یداید کمی هم بگذریم زمان ن چرخه چرخه انتخابی اجرا شود ببینیم ببینیم چه اتفاقی می افتد.

5 ، 6 رهاره جدید در هاه ه
من از کسی به نان پدیده یا رهاره اسم نمی ,، اما کمتر 4، 5 نان 18 تا 20 سال داریم که در آینده به رهاره های بزرگی در سطح نان می شوند.
همین حالا هم در تیم یلی ی کشتیاد نفراتی داریم که در نا نامی برای دست و کاری کردند.

حیف است روس ها در مسابقات جهانی نیاشند
عتب عتبا اعتبار کشتی دنیا هستند و نان در همه دهادهای کشتی در نان باعث افزایش ارزش و اعتبار آن مسابقه شود. در اتفاقات بعدی خیر که میاید از مسابقات کشتی هم رار گذاشته شوند که این اتفاق خوبی هداهد هد. یاد این شعار که ورزش و استاست از هم هستند، اجرا شود. حیف است که در مسابقات جهانی روسیه حضور داشته باشد. من مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم، اما مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم. حضور روس ها در هر تورنمنتی عثاعث بالا رفتن کیفیت بقابات ت شود و دوست رمارم که روسیه در بقابقات جهانی سال جدید شنداشند.

[ad_2]

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

تماس با ما