00لافی خودرو را در یایان نال 1400 چگونه هدهاهده و پرداخت کنیم.

[ad_1]

بلب مسئولیت: دیجیاتو صرفاً یش‌دهندهایش‌دهنده این متن متنلیغاتی است و تحریریه تحریریهلیتی درباره آن ردارد.

در حالی که اکثر ما همیشه رانندگی می کنیم جرأت نمی کنیم قانون را زیر بگذا بگذاریم، اشتباهات بسیار رایج است و حتی قانونمندترین افراد را نیز درگیر می کنند. برخی از جرائم جدی‌تر از ایرایر موارد هستند، پ یسلیس یساند دستور توقیف خودرو را صادر می‌کند. 14 14ال 1400 حدود 109 میلیون یون جریمه اعمال شده و نان کل جرائم پنج هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. توجه به این رقم نان حدس زد در گذشته، قاقل یکبار همه رانندگان، نینانین راهنمایی و رانندگی را نقض و جریمه شده اند. . . گفت: داخل نمی شوم. در این ینلب قصد دارم در رابطه با خلافی فی صحبت کنیم. به این ین در ادامه با ماه هاشید.

خلافی چیست چیست

همه فلفات و خلاف قوه نینانین رانندگی که شما با وسیله نقلیه خود مرتکب ، ، فیلافی خودرو مام دارد. این ردارد، در شم شما نزد نیروهای مدیریت می‌گردد. پیش از این یناهای رانندگی جریمه راندارند. یپشرفتا یپشرفت فناوری پلیس یس هم در ثبت ضبط ضبطایم رانندگی دقیق و عم می‌کند می‌کندل می‌کند. این مطلب نصب دوربین های کنترل سرعت است: هر نندهنده که پایش را چند روی کلاژ و دنده ردارد (حتی در مسیرهای کوتاه) آن را می کند. اطلاعات میزان هزینه‌های رانندگی در سیستم‌های راهنمایی و غیرفعالیت ثبت می‌شود روش وا و اپلیکیشن یکی از آنها برای استعلام و پرداخت خلافی فی و شیناشین وجود دارد.

برخی از زلفات خودروها در زیر یای شما شرح می‌دهیم:

استفاده از زاه هلفن همراه حین نندگیانندگی

استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی خلاف است. لازم نیست وسیله هلیه شما در حال حرکت باشد تا مجرم ساخته شده است. این قانون تعریف‌شده می‌کند نمی‌دانید از زلفن استفاده می‌کنید در حالی که در حال کار با وسیله هلیه یهلیه یهلیه یهلیه یهله یهله یهله یهله یهله یهله یهله می‌خواید در ترافیک ثابت نشسته یا منتظر سبز چر غاغ قرمز شیداشید. در هر صورت استفاده از زلفن فناه خطا ف می شود.

این حال، شما مجاز به استفاده از یک هاه هندزفری در مام رانندگی هستید، نندانند هدست وتوثلوتوث.

زی زیاد

هر ز از زاده دارای محدودیت ست است. با رعایت محدودیت تعیین شده را رعایت کنید. این نداند بسته به زمان روز تغییر کند. به عنوان مثال، سرعت سرعت در نزدیکی ممکن است ست ست مدرسه مدرسه هیاهی / بعد از ظهر ماه 20 مایل در ساعت کاهش می یابد. در صورت انجام کارهای جاده ای یا تعمیر و ریاری، سرعت زاز ممکن است به طور قطع تغییر تغییر کند.

نندگیانندگی بی احتیاط

نندگیانندگی بی احتیاط، به نندگی بدون مراقبت و عدم توجه به سباسب نیز ست است. یی ییایی از بی احتیاطی رانندگی نندگیارتند از: خوردن خوردن هنگام رانندگی نسبتن نسبتن کمربند.

ریاری تصور می‌کنند که می‌توانند کمی از سرعت زاز فراتر تر داشته باشند. یک افسانه وجود دارد می گوید پ یسلیس اگر 10 درصد بیش از زاز حد باشد، سرمایه م. این حال، یسلیس یس به این قاعده کلی پایبند باشد و در صورت یایل ممکن است مجازات شود.

کانندگی خطرناک

یکی دیگر از مواردی که باعث می‌شود خ فیلافی باشد، انندگی نندگی است. نندگیانندگی خطرناک، تر تر از زانندگی بدون احتیاط است. انواع مختلفی از کتاب ها وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد:

پرونده پروندهای خطرناک رانندگی همیشه همیشه قانون شکنی. ادگاه می‌تواند یک مورد از مجازات‌های زیر تعیین تعیین کند:

 • رانندگی
 • ن نامحدود
 • و…

رانندگی مستی مستی

نمی‌توان در حالی که از الکل استفاده کرد رانندگی نندگی کرد. اگر پلیس مشکوک شود که اکهاً مشروبات الکلی مصرف کرده اید، شما را در هر نقطه و از شما بخواهد که یک کن رار جاده‌ای انجام دهید.

ای رانندگی با مشروب همیشه همیشه توسط دگادگاه جنایی بررسی می شود. ادگاه می‌تواند یک مورد از مجازاتهای زیر تعیین تعیین کند:

 • ن نامحدود
 • رانندگی
 • حبس تا شش ماه

رانندگی بیمه بیمه شخص ثالث

APR با خودرویی بدون بیمه ثالث در جاده‌های عمومی رانندگی می‌کنید، در قر رار گرفتن دوربین ANPR پلیس (تشخیص کلاک خودکار) قرار گرفتن جریمه جریمه هیداهید شد.

پلیس همچنین می‌تواند یکله هلیه یهلیه یه بیمه را توقیف کند.

بیمه شخص ثالث ث

بیمه شخص ثالث، بیمه ای اجباری برای همه دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر خسارات جانی و مالی وارد شده به چشم ثالث است.در بیمه شخص ثالث، مالک وسیله نقلیه شخص اول به شماره می آید می شود، شخص نیانی شرکت بیمه است که جبر به نان هزینه ها طبق ردارداد است (که در بیمه مهام با عنوان بیمه‌گر درج می‌شود) و ). او گفت: اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید این مقاله را در مورد چگونگی خلاص شدن از شر آکنه بررسی کنید.

یای خرید آنلاین بیمه ثالث به لینک زیر جعهاجعه جعهایید:

ایر جرایم رانندگی به شرح زیر هستند:

 • انیمیشن نمایشی مانند دور زدن درجا و با حرکت حرکتی ت ت یک یک
 • وزوز از سرعت زاز
 • سبقت سبقت زاز در راه‌های طرف دو
 • عبور از زاغ قرمز راهنمایی و نندگی
 • حرکت به طور رپیچارپیچ
 • حرکت حرکت عقب در درادراه‌ها و هه‌ها
 • نندگی در حالت مستی و مصرف روهاروهای روانگردان یا افیونی
 • عبور از محل ممنوع
 • وزوز چپ چپ از کانون هاه
 • عبورایل نقلیه از زادهرو
 • عدم ایتایت حق تقدم و …

استعلام ملافی فی

یای این‌که بتوانید خلافی بخورو خود را به چند روش وجود دارد که در آن اشاره می‌کنیم:

 1. استعلام از طریق سایت یتلیس یساهور
 2. اسلام ملافی از طریقای دستوری USSD
 3. استعلام ملافی با پیامک (پیامک)
 4. استعلام ملافی از اپلیکیشن
 5. استعلام ملافی از طریق تماس سلفنی

ختاخت ختلافی از طریق ایتایت یتاهور

بها به حتی هرچه زودتر می‌توان از طریق ایتایت راهور استعلام خلافی خود را به صورت اینترنتی گرفت.

اسلام ملافی از طریقای دستوری USSD

اینا شماره‌گیری کد # ۱۱۰ * و اطلاع از ز دیجیتالی دیجیتالی IN VIN اتومبیل (IN در سند و رتارت ماشین) می‌توانید میزان جریمه خود را به دست آورید. ختاخت خلافی از طریق همین سامانه نیز امکان پذیر است.

استعلام ملافی با پیامک (پیامک)

از حتّی ترین روش‌هایی که می‌توان در هر نان و مکانی از آن جهت استعلام گرفتن فیلافی استفاده کرد، استعلام اشتباه خودرو با پیامک است. در این منظور منظور هفده دیجیتالی IN IN IN IN IN IN IN IN IN

 • ۱۱۰۱۲۰۲۰
 • ۳۰۰۰۵۱۵۱
 • ۱۱۰۰۰۵۱۵۱

پس از اینکه کد ارسال کردید خلافی خودرو شامل شناسه قبض و پرداخت در قالب پیامک برای شما ارسال خواهد شد. ختاخت کنید.

استعلام ملافی از اپلیکیشن

اپلیکیشن‌های استعلام خلافی خودروار فراوان هستند که می‌توانند به کافه بازار مراجعه کنند.

اینلپای سودمند این نابلیت‌ها را دارند:

 • استعلام خلافی خودرو شامل تعداد دلفات، لغ غ، فلف ف…
 • استعلام نمره منفی منفی مامل تعداد امتیاز و نمره گو هیناهی نامه
 • استعلام تصادفات خودرو شامل نوع دفادف، تصوير دفادف، تاريخ و و
 • عدم دریافت هزینه
 • ختاخت ختلاین

استعلام ملافی با تماس سلفنی

2 نیدانید با شماره‌گیری شماره‌ی 88288888 رهاس گرفته و رهاره 17 رقمی VIN مندرج در پشت پشت ماشین را برای بررسی و از میزان سایم ی تا عدم فیل فی.

ختاخت ختلافی خودرو اجبار یا اختیار

نطوران‌طور که در االا اشاره شد، برخی از زلفات در رانندگی جریمه جریمه می‌شود. اینکه همیشه نان در رانندگی بدون نقص و کامل عمل کرد، درستی درستی است. ختاخت خلافی خودرو خودرو جر یمایم رانندگی امری اجباری است. در صورتی که جرایم در زمان مشخص پرداخت نتواند نتیجه منفی توقیفا توقیف خودرو می‌شود. آن با برخی از جریمه مکر مکرر تومبی اتومبیل و در ایتایت آن آن وگیریلوگیری وگیری. ایکی این خرید بیمه ث شخصالث است. حتی تمدید نکردن بیمه‌نامه در موعد مقرر شده اند شما را به دردسر بزرگی نداندازد. نهامانه بیمه دات کام یک کارگزاری آنلاین بیمه است که شما عزیزان ۷ روز هفته عامه می‌توانید، اقدام به استعلام کنید، خرید و پرداخت انواع بیمه خودرو ابده بیمه ه ه ه

یاه‌های ارتباط طالب تات تام:

نیانی: تهران، سعادت آباد، میدان تهرانی مقدم (کاج)، بابان سرو شرقی، رستارستان پارسیان، کلاک ۱۷۶، حداحد.

پستی پستی: ۱۹۹۸۶۵۳۷۴۰

راه های تماس: 4372-021

تلفن: [email protected]

بای اطلاعات بیشتر در خصوص فیلافی خودرو، نیدانید به سایت بیمه تات کام (bimeh.com) مراجعه کنید.

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما