ییایی که همچنان تیره ندهانده

[ad_1]

یالی: به نظر برسد باید منتظر اولین باخت پرسپولیس و اولین و شیناشین سازی و ذوب در لیگ بیستم شیماشیم تا خط تیره یای جدول برود.

3، 4، 5، 5، 4، 4، 4، 4، 4، 4، 4 زیازی از ششم ششم. این 7 بازی، رکوردها، نکات و ولسم های یاص خودش را داشت.

سایپا- نفت نفت

1 / بعد از 5 باخت پیاپی ، سایپا از صنعت نفت امتیاز ز

2 / ز نفت فقط در یکی از 17 بازی آخرش خیرشلین این شیت

3 / در نفت در 9 بازی بیرون از زانه آخرش برنده نشده

4 / دروازه سایپا برای اولین بار در زیهازی های خانگی این اینل باز ز

ماشین زیازی- سپاهان

1 / زاشین سازی در یکی یکی از 9 بازی اخیرش خیرشلین این شیت

2 / سپاهان فقط در یکی از 5 بازی آخرش خیرشلین این شیت

3 / زاشین شینازی بعد از 312 دقیقه زدل زد

4 / سپاهان بعد از 3 کلین شیت پیاپی برابر ماشین سازی، از این تیم خورد

نفت مسجدسلیمان- پیکان

1 / پیکان فقط در 2 تا از 17 بازی اخیرش ساخته شده است

2 / ز بعد از 5 بازی درلیمان ناخت

3 / دومین برد پیکان برابر نفت در هفتمین هفتمینارویی تاریخ لیگ یگ

4 / رهانی نیاره 50 نفت در تاریخ لیگ یگ

گهر گهر- استقلال

1 / ره رهاره 500 امیر میرلعه عه نویی تاریخ لیگ برتر با همراخت همراه ه

2 / هر هر 2 روییارویی اش برابر قلعه نویی در لیگ ر بردها برده شده است

3 / گهر گهر: رکورددار پنالتی دادن در لیگ بیستم 6ا 6 گالتی (که فقط 2 تا گل شده)

4 / فقط در یکی از 18 مربیگری آخرینش خیرشاخته

تراکتور- خودرو خودرو

1 / در خودرو در 16 بازی اخیرش فقط 2 بار شده برنده

2 / تراکتور در بازی های خانگی اش در این ینل فقط پیک نان گل زده

3 / ز خودرو در یکی یکی از 8 بازی بیرون از خانه آخرش برنده

4 / شجاعی روی نیمکت نیمکتاکتور: 2 در و 2 زیازی ابتدایی یی در برد در ب 2 زیازی اخیر

فولاد- نساجی

1 / جیاجی: بدون باخت در 10 بازی آخرین بار ؛ل ؛ل ؛ل 3 در 8 بازی این اینل

2 / درلاد در 14 میزبانی اخیرش در لیگ برتر ساخته شده

3 / زجی از 4 بازی اخیرش فقط یک امتیاز ز

4 / دلاد در 6 بازی گل بعدیش فقط از استقلال خورده

یسلیس- آهن آهن

1 / رحمان رضایی، تنها سرپرست این اینل که در لیگ برنده برنده

2 / رکورد درصد درصد برد نگیانگی نگیلیس در این فصل شکست

3 / شهاب گردان در هیچکدام از 17 رویارویی اش با پرسپولیس در لیگ برتر ک اینلین در شیت

4 / پرسپولیس تنها تیم بدون باخت لیگ بیستم

[ad_2]

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

تماس با ما