بهترین هاست وردپرس

کنشکنش تازه طلایی به بهلم حاشیه ساز: سفر رفته ام م چه ایرادی دارد رداگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

به گزارش رشارش تهران آنلاین، ای مهم سخنان سردار مرتضی طلایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر نان و رئیس پلیس اسبق نان بزرگ:

-هنوز هنوز در مورد یای ششم زود است ستلی تا اینجا کار بین وعده ییایی است که دهاده اند و انتظاراتی که ایجاد کرده اند و تیاتی که از آنا رود میاصل ه ه. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار نیست که آن را می خوانم.

ز ک نسیانسیل ، انگیزه و مدیر … او تصمیم می گیرد تصمیمات جامع مع و اجرایی باشد. فرصت فرصتی در اختیار دارد نباید از دست دست. فرصت خوبی در مدیریت شهری وجودارد و این است که به ییلی رابطه شورا و ریاری، مدیریت و سلس بسیار خوب است. قوها قوه ئیهائیه و تلت هم بطهابطه خوبی دارند و فرصتی ایجاد کرده بخشیا بخشی از زالش ها و تیلاتی در ادوار گذشته به سطهاسته تفاوت نگرش درا در وا به و ز …

بزرگترین اشتباه اصلاح طلبان که به صورت مکرر آنا پیغام داده ام این است که خود را با مسائل سیاسی و سیاست زدگی گذشته کردند. می توانستند با آرامش ورود کنند اما پر سر و صدا به گذشته ورود کردند که مستندات را به مراجع گزارش می دهند. درگیر درگیر با چالش های سیاسی از نقاط ضعفشان ن. در مورد طرح فیتافیت، مقابله با رانت خواری و عدم کماکم فروشیهایی می کردند اما این گونه گونه بودند. ارها جذاب و دهن پر بود. تواننامه دوره پنجم پنجم شهر تهران هیچ نقطه نقطه دفاعی ندارد و فرصت یای خوبی از دست می دهد.

-محسن محسناشمی وقتی در رئیس یای شهر تهران عملا بخش بابل توجهی از ایرادات وارد شده بر روی مدیریت بود. اها باید صریح و فاف موضع گیری و موضوع را جمع کرد اما با شوخی و رفارف نمی تواند اقدامی انجام دهد. در سطح سطحی هم این اتفاق می افتد. نجفی نجفی یای شهردار ساخته نشده بود. ایشان فرد با اخلاق، با شخصیت، سواسود و خوش فکری بود. یای نجفی بیشتر حوزه دیادی، برنامه ریزی و فکر و اندیشه می باشد اما در اجرای شرایط سنی و جسمی شان اقتضا نمی کند. پذیرفتنداری را پذیرفتند که موقعیت اجتماعیشان ضربه بخورد

تخ فلف با حجم کار است.وقتی بودجه 3 هزار میلیاردی ریال 86 به بالای 20 هزار میلیارد افزایش پیدا می کند به تخ فلفاتی ایجاد می کند. پروژه ها و فعالیت ها را افزایش می دهند و بیشتر وارد می شوند. یداید بگویم زمینه زمینهای اشتباهات به همین نسبت می شود. اگر حجم یتالیت های مالی شورای چهارم به حجم یای سوم برسانیم اشتباهات به همان نسبت می. نکته این است که، برخی فلفات را سیاسی سی. 20 روش مختلف برای خلاص شدن از شر جای جوش وجود دارد. بهل به ائل دیگر می شود و تسویه تسویهاب سیاسی به رار ورود پیدا می کند که شیاشی دارد. ییایی کردن تخلفات از موارد دیگر است. امعه ما درمان ها و زمینه های بزرگ یایایی مسائل کوچک دا که بحث اجتماعی است. بنده هرگز در ریاری منکر وجود فلف نبودم نبودملی بزرگنمایی و سیاسی کردن این مشکلی را حل نمی کند. منکر اشتباه فاهیم هیم. ری گذاگذاری املاک چه سر سر وایی به پا شد که نجانجام قوه قضائیه ورود پیدا کرد و سیوناسیون باز زدند زدند. اینها جامعه را اذیت ذیت کند کند وار سویی ردارد.

پرونده ای برای من درست نکردند. چیای حناچی اظهار نظری کرد که نان زمان جواب تندی دمادم. همین همینا هم به مناسبتی همین پیام را گفتم. من که اینجا نشسته ام. قوه قضائیه در برخورد آقا و آقا زاده نشان داده است که اهل مماشات ت. همان زمان با آقای حناچی صحبت صحبت. ریاری به گذشته ندارم اما گفتم آبی آبی که ریخته نمی شود.

– موضوع جدی سوم سوم چهارم برای استان های مختلف با همکاری شهرداری و صورت امن امنایی ساخته شده تا پایگاهی برای اجتماع شهروندان تهرانی باشد و نسج انسجا م. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. امنایی هم است شهر ریاری یک ریال بودجه تخصیص داد و با کمک مردم اداره می شود. همین الان اعلام می کنم شهرد ریاری هر زمانی که می هداهد حسینیه را می گیرند. گفته شد را در بزرگراه همت دراختیار گرفته ام. برای ارتباط با ‏، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. انصاف نیست در تسویه حساب سیاسی ، به رقیب رقیب خود بزنید.

-بنده در اداره نظارت، استان و شهرستان تائید شدم ولی برای اولین بار هیئت نظارت عالی که مرجع رسیدگی به لاحیت شدگان به رد حیتلاحیت ورود کردا کرد کرد.

-من رد حیتلاحیت حیت نشدم و به خودم در در این ین نزدیکند به کد نتخ انتخاباتی تیادند. من در توئیتی اعلام کردم که به رئیس سلس سامه می زنم در یای قانون چنین برخوردهایی وجود دارد. منظور و من از ض توئیت مخالفت به عملکرد کردات عالی نظارت بود که حسب نونانون می تواند تصمیم بگیرد هیئت نظارت را که در یگایگاه دفاع از حقوق اینل این باشد.

من من ده سال در شورا و شهرداری بوده ام به جز تات مطرح و اول هستم. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. به صراحت می گویم که ساس سلفنی فنی فنی و. از سه ماماد من دو نفرار ر. دخترم با دکترای پژوهش هنر رار است و در ریاری آن ها را به رار نگرفته ام. اماد دیگرم شرکت شرکتلیغاتی تیارد. اگر یکلبورد بردای دامادم که شرکت شرکتلیغاتی دارد از شهرداری گرفته شماشم هر هر می هید هید. احتیاط کردم به اموال تعارض تعارض نکنم. ازاراتی که دارم سو استفاده ده. به حتاحت می گویم اگر غیر غیر از این از ز غاغ دارد رد. که در دادلات سیاسی و کشمکش کشمکش و تسویه باب ها افراد پیدا می شوند و حرفی بزنند نیست. سند ارائه ئه. مگر نمی شود من در نکانک سرمایه ایهاده ام ام. خب من اگر نفوذ داشته ام. بانک تبلیغات را مثلا یای دامادم گرفته ام م کرده ام م اگر ریاری می کنم باید سندی موجود شد که سو سو استفاده ده. برخی در حسادت و حب و بغض سیاسی در مواردی که به طبیعی طبیعی اتفاق می افتد را بولد د. ادگاه باید قضاوت کند درباره آن حرف بزند. سند و مدرک ارائه ئه.

-شهروندان تهرانی می شناسم که نام پلیس مهربان نا به بنده دندادند. عدم عطر اعتراضات و تجمعات سیاسی صنفی صنفی در دوره یای مختلف ف ف بود بنده. هر روز بحران داشتیم. حضور رتب ارتباط با مردم در دوره د داد. به اعتراف دوست و ط ییلایی ترین دوره پلیس یسان زمان نالیت بنده بوده و بقهابقه من روشن است. اگر اتصویری از مناشتند که جایی ییا کسی را کرده ام ائهائه ئه. چه نیانی به مسائل حاشیه ای پرد زدزد زد بی بی و و اینترنشنال. تکلیف این اینا که روشن است. من فکر می کنم شلشان با من و امثال من نیست که نلشان با نظام است.چرا که می هند ناامیدی به مردم القا کنند. برخی از آنها اقامت گرفته اند. امنا ایستاده ام و ییایی نرفته ام. حالا که رفته ام چه ایرادی دارد رد افکار عمومی ممکن است در فضای واکنشی داشته باشند اما بعدا که آرام شد قضاوت خواهند کرد.

-در دوره بنده یسلیس با مردم به قدری نزدیک ش می دهد برای اولین بار درتاریخ رئیس یسلیس پایتخت خود را درمعرض افکار عمومی قرار می دهد و در انتخابات یک یونل یون رل یون. . گفت: داخل نمی شوم.

من مانند هزاران فرد دیگر بر حسباری که شتماشتم (به نانادا-تاکید از زاحبه کننده است) رفته ام و الا هم یای دیگری انجام داده ام برگشته ام. اسفانه دوستان ما به جای آن توجه کنند که وقتی بی سی و و و اینترنشنال به این ینائل می زندازند مشخص است پشت آن و ست است ست. درا در کشورمان قانون و ضابطه داریم و همه سر سر یای خودش است.

– دختر من دکتری پژوهش هنر نشگانشگاه الزهرا است. نستمانستم با ارتباطاتم او را عضو تات علمی درا در شهرداری استخدام کنم؟ همسر او و در خانه بیکار است. اگر می‌خواهید با تکنیک‌های امروزی که برایتان پیش آمده آشنا شوید.

-هرگز هرگز شورا بر نمی گردم. ریاحی کاری الزامی شود می شود انجام می دهم اما باید در نمانم ولی برای کار و پست این و و طرف رها نمی افتم. در زندگی زندگی ام انجام نداده ام و انجام نمی دهم.

توصیه توصیه به مردم و جوانان می کنم که زل از زازنشر و انتشار کلیپ هایی که در وجود آن وجود دارد را به صحت صحت سقم پی مدهام می کنید. دشمن یک کلام چهل میلیون یونلام می کند تا مردم را نا امید کند و مردم مردم اختلاف ایجاد د. اید هوشمندانه کنیم. مخا مخالف با رانت خواری و داد د. اسخگویی را وظیفه ینلین می دانیم و معتقدیم شفافیت ضروری است. قانون تعارض برای یان زاز است. دانون شفافیت دائل اداری و یالی برای یان ضروری است. این است که می تو نداند جامعه ملتهب را آرام م. باید در سامانه یاد شده فهرستی از راه حل های بابل توجه داشته باشید که در قانون تعارض استفاده می شود و فیتافیت است.

-در درایان هم گلایه وانتظاری که از نیروهای متدین، انقلابی، مسجدی، حزب حزب الحزب حزبارم این است که از بازنشر دادن و وتاوت کردن درمورد اینار حداقل تحقیق. کنندال کنند. بقابق فرد را ببینند وبعد ردارد فضایی می شوند که خواست دشمنان است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم