بهترین هاست وردپرس

کشف جالب توجه برای درمان میگرن!


روآرو- یک کنسرسیوم بین اللللی از دانشمندان برجسته متخصص میگرن میگرن در یک عهه دقیق و بیش از بیش از ۱۲۰ منطقه از آنجا که شناسایی می شوند که به خطر می افتد به عارضه مرتبط هستند.

به بهارش فرارو رو برای اولین بار پس از مدت ها، در ایالات متحده به دنیا آمدم و بزرگ شدم.

در بزرگترین مطالعه ژنومی که انجام شد، نان موفق شدند عوامل خطر ژنتیکی را برای میگرن بیش از سه برابر برسانند. در میان 123 منطقه ژنتیکی ساسایی شده، دو منطقه وجود دارد که ویوی ژن‌های هدف روهاروهای خاص است که اخیراً ساخته شده است. این اولین بار است که این کتاب را می خوانم و اولین بار است که این کتاب را می خوانم. یافته‌های جدید که در ۳ فوریه در .ال ژنتیک طبیعت منتشر شد، همچنین ساختار ژنتیکی زیرگروه‌های میگرن را بیش از آنچه قبلاً شناسایی شده بود، نشان داد.

یانیسم‌های عصبی عصبی بدنی ساز زاتوفیزیولوژی وژی میگرن

میگرن یک عارضه مغزی بسیار شایع با یک تکلیارد ردار در سراسر جهان است. تلتّت دقیق میگرن شناشناخته است، اما اعتقاد بر این است که این یک بیماری عصبی بدنی مکا مکانیسمهای بیماری مغز مغز و یا خونی ست است. تات نشان داده است که عوامل ژنتیکی به ق بابل توجهی در خطر د رندارند. این حال، ثابت شده است که دوا دو نوع اصلی ی – میگرن ورا اورا و میگرن بدون اورا – زمینه ژنتیکی بهیابهی دارند یا خیر.

وای به دست بینش در مورد یای خطرزا، نان کنسرسیوم بین‌المللی ژنتیک سردرد ده‌هاده‌های ژنتیکی بزرگی برا برای انجام یک مطالعه مرتبط با دنب دنب دنب آسیب دنب دنب دنب دنب کلی یا یکی از ز، ص اصلی میگرن یع‌ترایع‌تر یع‌تر. ایج نشان داد که زیرگروه‌های میگرن دارای عوامل خطرناک و عوامل خطر هستند که مختص یک نظر می‌رسند. این تجزیه و تحلیل و یلیل‌ها سه نوع خطر را که مخصوص ور ورا اورا هستند و دو نوع صاص برای میگرن بدون اورا به نظر می‌رسد می‌رسند کردند.

نویسنده اول این مطالعه، هایدی هاوتاکانگاس از موسسه پزشکی مولکولی دانشگاه هلسینکی فنلاند در این خصوص: «علاوه بر منابع دهها منطقه جدید از ژنوم در این عارضه، مطالعه ما اولین فرصت سفر را برای ارزیابی اجزای ژنتیکی مشترک و متمایز در دو زیرگروه اصلی میگرن مطالعه کرد. می‌کندهم می‌کند». وهلاوه بر این، یجایج تحقیق این مفهوم را تأیید می کند که میگرن توسط مامل ژنتیکی عصبی انرژی ایج ایجاد می شود و این دیدگاه را تقویت می کند که و قعاقعاً یک اختلال عصبی است.

یجانسیل ایجاد درمان‌های جدید یای ی

از آنجایی که میگرن میگرن سطح نان دومین عامل بزرگ تواتوانی در سالهای یادی زندگی است که به وضوح زاز زیاد به نهانهای جدید یجا ایجاب ب. یک فته‌افته‌ی ویژه‌ی ویژه‌ی خاص، حاوی ژن‌هایی بود که برای درمان‌های خاص می‌گرن بود که بیشتر توسعه یافته است، ریاری ری. C طقاطق تازه شناسایی شده از حاوی ژن‌هایی (CALCA / CALCB) است ست پپتید پپتید با کلسی‌تونین را ژنری ری. برای ارتباط با CGRP ، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. R ژن ژن، ژن HTR1F سروتونینا پوشش می‌دهد می‌دهد گیرنده سروتونین F 1F را رمزگذاری می‌کند، همچنین هدفی از داروهای جدید میگرن میگرن است.

در پیرینن ز ز کو کولکولی دانشگاه هلسینکی سینکیلاند که این مطالعه را رهبری ، ، ظه اظهار راشت « . مطالعات در مناطق ژنومی جدید، روشنی یای مطالعات ژنتیکی آینده با حجم نمونه بزرگتر ر ارائه ئه. » این نان معناست که مناطق ژنومی جدید را شناسایی کند برای میگرن نمی‌تواند هدف رو‌هارو‌های رار بگیرد و ترتیب درمان‌ها را به تباتب دقیق‌تر هدفمندی هدفمندتری ایجاد کند.

منبع: scitechdaily

ترجمه: جرفی جرفی فرارو


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم