پزشکان: مردم پشت سر ما حرف‌هایی می‌زنند که نیست

[ad_1]

یندهاینده تبریز در سلس س: زمان شاه که ما در نشگانشگاه بودیم و بودند، لی یاحت از اداد و باورمان دفاع می‌کردیم و می‌گفتیم اگر ما باشیم فا نا نا. می‌گویند می‌گویند این کارها را نکردند

به رشارش جماران، مسعود مسعود نان، نماینده تبریز، مجلس شورای اسلامی گفت: این خیلی بد است، زا از دینی عاع کنیم که نمی‌توانیم پیدا کنیم. خود ما هستیم نگاه ما و باورهای ما است. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند.

یندهاینده تبریز در سلس شورای اسلامی با بیان اینکه خود را هم همین سرایان که یای مردم کرده اند ید ید گفت مج:، دولت ت قوه ئیهائیه ما از متمایل به نشسته‌ها. بعد از پشت تریبون که مردم مردم این ین هستند هستند قضاوت است. مردم این را می‌بینند و از ما نمی‌پذیرند، پشت ما حرف‌هایی می‌زنند که یای خوبی نیستند و

مسعود نان در مراسم شب مبعث هیأت خانواده شهدا در مسجد قندی گفت: قعاقعا حرف زدن یای من منلی است ست. ما نباید حرف بزنیم و حرف‌هایی را بزنیم که تا حالا می‌گفتیم و می‌گفتیم و می‌کردیم. چون اگر بگویم، می‌گویند می‌گویند این کار را نمی‌کنید نمی‌کنید آن شاهی که ما در دانشگاه بودیم و بودند، لی راحت از اعتقاد و ورماورمان دفاع می‌کردیم و می‌گفتیم اگر ما فلان کار را می‌کنیم. می‌گویند می‌گویند این کارها را نکردند

یبایب رئیس سلس س خصوصی خاص تالت پیامبران، اظهار داشت: اگر از من بپرسند اسلام چیست؟ می‌گویم که به حق پایبند باشید و، بهالت و انصاف فل کنید. در قرآن هم یلی آیه در ادر رابطه هست که فرستادیم تا در معهامعه عدالت را پیاده کنند. اینامبران وقتی درون جامعه رفتند، اساس عدالت عمل کردند و به ظ ملم م ملم م

کرد کرد: کسانی که هوای نفس می‌شوند به تلالت می‌افتند و از هاه خدا گمراه می‌شوند. من مدتی است ست قرآن قرآن آیات صراط مستقیم، ظلالت و ایتایت می‌گردم و بعد از می‌بینیم تا حالا که زاز می‌خواندیم و روزه روزه، یداید مفهوم مفا آن آن بودیم. زا در نماز «مَالِکِ یَوْمِ الدِّین» می‌خوانیم، ولی یادمان می‌رود که فردا حساب و بیابی وجود ردارد. حضرت یلی (ع) در مهامه به مالک اشتر امر می‌کند که در مقابل شهوت‌ها ضایع کند و خودش را نکند نکند.

نان ادامه داد: امیرالمؤمنین (ع) پشت سر سر همین تو بها به سرزمینی می‌فرستم کهاکمان عادل و میالمی وجود شتهاشته اند، ک رار شما نگا گونه نا شما شما شما شما دلیل بر این که صالح یا ناصالح است چیزی است مردم مردم سرش سرش. این که ما را درست یا نادرستی می کنیم این است که مردم سر ما چه می‌گویند. دلیل بر صالح بودن ما این است که چه می‌گویند.

وی افزود: یاد انصاف را بین هرکسی که دوستاری و نداری، رعایت کنی کنی کسی که جزوه رار دسته و قوم تو تو است کسی که قوم و و رار تو نیست نیست. انصاف را بین دوست دوست دشمن عاعات ت و و ب محبتا محبت رار کن و با خشونت و درنده ب مردما برخورد نکن. مردم دو دسته هستند برا برادر دینی تو تو و درا درلقت با تو برندابرند.

یندهاینده مردم تبریز در سلس شورای اسلامی می: مگر نمی‌گوییم شیعه یلی (ع) هستیم؟! امام این را گفته توا تو این رار را نمیکنی؟ موقعیتی که من در باطابطه بودم با بهداشت و نان دعوا داشتیم و خیلی وقتها میگفتند پول به شما بدهیم. من یک روز سهلسه غیر نیلنی نی و این حرفها را به سلس س که از شما پول نمیخواهم هیم. خود هم سر همین یای که برای مردم پهن کرده اید ید.

دآور دآوردآور شد: حضرت علی (ع) به مالک می‌گوید اگر بین مردم و قوم خودت خودت انصاف را عمل نکنی، لم کرده‌ای و اگر کسی ظلم کند وهلاوه بر مردم و خدا کند، می‌شود. آن موقع بحث ما در بهداشت و درمان بود و الآن در همه اینها این ساری و ریاری است. آدم‌ها آدم‌هایی که با من استخدام می‌شوند و دیگر پست‌های پست و یای نمی‌گیرند نمی‌گیرند آن موقع می‌گفتیم دولت برای مردم سیستم درمانی درست شده و وان با بخش قرداد می‌بندید و سرویس سرویس. آن هم در سلس سایان را صدا کردیم و همین گفتما گفتم.

مردم پشت سر ما حرفهایی که خوب نیست

نان اظهار داشت: مجلس، تلت ت قوه ئیهائیه ما سر سفره نشسته نشسته ام یم متلامت مت خیلی جاها از یک یای خدمت خدمت میگیرم. بعد از پشت تریبون که مردم مردم این ین هستند هستند قضاوت است. مردم این را می‌بینند و از ما نمی‌پذیرند، پشت ما حرف‌هایی می‌زنند که یای خوبی نیستند و

ام دعواهای ما به خاطر مقام و ول و ست است

کرد کرد: رسول خدا آمد تبعیض تبعیض، عد تیالتی و منیّت‌ها را از بین بین. اما تمام دعواهای ما به خاطر مقام و پول و شهرت است و هیچ چیز نیست به نظر ما اختلافات از اینجا منشأ می‌گیرد. یعنی امیرالمؤمنین (ع) می‌گوید بر اساس حق حکم و ظباظب هوای نفس‌تاش چون دعوها به خاطر هوای نفس است. تو از ز ، ، بیشترار ر. من مشکل دارم تو که مشکل نداری، خدمت کن و رها‌های خوب انجام بده، مردم مردم میفهمند پشت تو حرف‌ها یای خوب می‌زنند.

یبایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی ادامه مهاد: منتظریما منتظریم امام زمان (عج) میاید. رار است امام زمان (عج) بیاید چه کار کند کند رار است زمین را از عدالت و قسط پر کند بعد از اینکه ظلم م و درامعه از نهایت کرد عبور. رار است امام زمان (عج) بیاید و عدالت را پیاده کند و رار نیست رار دیگری بکند. تالت این است که مردم مردم یک جور ببینند.

وی اظهار داشت: خیلی وجود دارد و مشکلاتی که به خود وارد می شود و سختی سخت است را می توان گفت. به چه کسی باید بگویم ؟! مت مت امت واحده بودند ونداوند پیامبران را فرستاد که بشارت دهد و انزار کند و باب فرستاد تا اختلافات بین مردم را حل کند. حتی یلایل و بیّنات روشن بود، یلی ی طراطر منیّت و نان زیر بار آن حق و و و افلاف ف.

نان افزودن: یکی از زات‌های مستقیم این است که به ریسمان خدا چنگ بزنید تفرقه تفرقه نکنید. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفاً با ما در «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ» و «الضَّالِّینَ» می‌گوییم، لی یان لحظه تمام ما نیت آنیت نیت اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید این مقاله را بررسی کنید. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

دآوردآور شد: مفاهیم بسیار بزرگ و رزشیاارزشی داریم که اگر به عما عمل کنیم جامعه ما زیر رو می‌شود. ولی چه باید گفت متأسف متأسفانه عمل نمی‌کنیم. هر روز نماز می‌خوانیم و می‌گوییم طاط مستقیم را می‌خواهیم، ​​لی یانیم چه چیزی می‌خواهم می‌خواهم. به ما گفته اند اگر گر آب وضو رو االا برود باطل است ست نگفته اند اند وقتی که «إیَّاکَ نَعْبُدُ وإیَّاکَ نَسْتَعِین» می‌گویی اگر تمام چیزهای تو طاطل نیست.

یندهاینده تبریز در سلس شورای اسلامی می: زمان رسول خدا اینها را میفهمیدند بدون اینکه همه این حرف‌ها با زندگی شب شب م روزا ارتباط مستقیم ردارد. یکا یک جای قرآن هم پیدا نمیکنی که بگویداز را بخوانید نید می‌گوید می‌گویداز را بر پا کنید. یعنی این حرف‌ها را پیاده و ول کنید. اوقتی را پیاده کردی «تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ» است و ستون ستون دین تو رنگارد ردارد.

حرفا حرف زدن، ادعا کردن و دعوا هاه انداختن نه مشکا مشکلات تلکت حل کتل کت

فزود افزود: بعثت رسول خدا پیامی را آورد که از یک عده به دیهادیه با قومیت‌های مختلف و یا دائمی و همگانی زندگی می‌کردند که بزرگترین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را می‌سازند. یلی در ادامه کسانی که قدرت بلب ب و بال مخالف و یا دیگر بودند، را به ‌ها‌هایی کج کردند. بنی ساس، بنی امیه و خلفایی که آمدند و رها کردند را با امامان کردند و چیزی را شتن گرفتند که استاست بشود. می‌گوییما می‌گوییم امام می‌آید به خاطر هدفی که دنبالش می‌کند.

کردان کرد: با حرف زدن، ادعا کردن و راها انداختن نه مشکا مشکلات مملکت حل نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ این خیلی بد است، زا از دینی عاع کنیم که نداند کل دنیا را نجات دهد و نان گرفتار شود و نان شب خودمان را نمی‌توانیم پیدا کنیم. خود ما هستیم نگاه ما و باورهای ما است. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند.

یبایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مالک یوم الدین و من به این فکر میکنم نمیتوانم حساب کنم و باب پس پس. الآن همه مسئولیتهای جامعه به دوش است که در سلس نشسته ایم و مدیرا مدیر و هستیم و ادعای هدایت می کنیم. وندا روز قیامت از ما نپذیرفت که نستیمانستیم این کار را بکنیم. من به نان یک ملمان باید تمام تلاشم را بکنم، عزت و اراده کند که از ما مردم در جامعه میخواهد شود. اگر از ما نیست و وملوم وم که از زا بگذرند.

[ad_2]

Kelvin Ashley

حل کننده مشکل متعصب سفر مادام العمر. بت نوجوان آینده. علاقه مندان به اینترنت آماتور.

تماس با ما