نرخ رلار ر سکه و طلا امروز شنبه ۹ بهمن هاه ه

[ad_1]

روآرو- قیمت دلار امروز شنبه 99110، بازار آزاد نیمه نیمه اول 132 به ۲۵ رار و نان و قیمت یورو فزای ۱۰ تومانی نسبت به ۲۸۲۸ به. قیمت هر گرملای ۱۸ عیار امروز شنبه ۹۹ ۱۴۰۰ با افزایش ۱۰ رار تومانی نسبت به آخرین نرخ ارزیابی می یون یونیون قیمت سکه گرمی به گذشته گرمای کاهشی نداشت و دو یونلیون و 350 رار تومان دلاری.

به گزارش فرارو، قیمت قطعه سکه امامی در نیمه اول امروز امروز ۹۹ به نسبت نسبت به نرخ هفته گذشته ۸۰ رار تومان افزایش یافت فت هر سکه سکه م می ۱۲ ۱۲ ۱۲ رسید. سکه طرح قدیم هم نیمه نیمه اول امروز فزای افزایشی ۱۲۰ رار تومانی نسبت به آخرین نرخ هفته گذشته ۱۲ یونلیون و ۲۰۰ رار تومان ن.

قیمت هر گرم ایلای ۱۸ عیار در روز شنبه ۹۹ بهمن بهمن

قیمت هر گرمی ۱۸ عیار در نیمه اول امروز شنبه ۹ بهمن ها با افزایش ۱۰ رار تومانی نسبت به آخرین هفته ا ا ا ا یون ر ر ر

هر گرملای ۱۸ ۱۸ار راشنبه هر گرم گرملای ۱۸ عیار ر هر گرملای ۱۸ ۱۸ار امروز
8 یونلیون و 238 هزار ران 2 یونلیون و 232 هزار ران 2 یونلیون و 242 هزار ران

قیمت سکه شنبه بهمن ۱۴۰۰۱۰۰

قیمت طرح جدید امروز شنبه بهمن ها در نیمه اول به ۱۲ میلیون تومان و ۳۸۰ رار تومان نسبت به آخرین هفته رار تومان افزایش یافته است. به گزارش فرارو، هر قطعه قطعه سکه طرح نیمه نیمه اول امروز با افزایش قیمت ۱۲۰ رار تومانی نسبت به هفته هفته می یونلیون و ۲۰۰ رار تومان پول است. ربع سکه بهار آزادی هم در مقایسه با هفته گذشته 50 رار فزان افزایش قیمت را تجربه می‌کند. هر قطعه سکه، امروز ۹ شنبه ۹ نیمه و اول، بهابه هفته گذشته با قیمت دو یونلیون یون ۳۵۰ رار تومان شد.

قیمت انواع سکه در شروع مطالب ت ۹ ۹

انواع ع چه چهارشنبه پنجشنبه پنجشنبه قیمت امروز
سکه امامی 12 ولیون و 350 هزار ران 12 ولیون و 300 هزار ران 12 ولیون و 380 هزار ران
قدیم قدیم 12 ولیون و 200 هزار ران 12 ولیون و 80 هزار تومان 12 ولیون و 200 هزار ران
گرمی گرمی 80 یونلیون و 380 هزار ران و یونلیون و 350 هزار ران و یونلیون و 350 هزار ران

قیمت ارز امروز ۹ بهمن

قیمت دلار آمریکا امروز شنبه ۹ بهمن بهمن نسبت به نرخ گذشته قاقل ۲۰ نان بالا رفت و نیمه اول بازار آزاد به ۲۵ هزار ۱۳۲ سال رسید. یورو هم ۱۶ نان افزایش قیمت را تجربه کرد تا در نیمه اول امروز بازار آزاد ارز با نرخ ۲۸ رار و ۶۹۲ نان شود.

قیمت انواع ارز روز ۹ بهمن

ارز چه چهارشنبه پنجشنبه پنجشنبه قیمت امروز
دلار 25 رار و 122 نان 25 وار و 113 تومان 25 وار و 132 تومان
یورو 28 وار و 534 تومان 28 رار و 688 تومان 28 رار و 692 نان

[ad_2]

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما