بهترین هاست وردپرس

مرکز رشد اقتصادی کشور را درصد درصد اعلام م


ر رار ایران رشد اقتصادی ۹ ماهه امسال بدون احتساب نفت را ۳.۸ ۸ و حتی احتساب نفت را ۵.۱ ماه محاسبه سبه.

به گزارش آمار ایران، بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1390 در 9 ماه سال 1400 به رقم 549 هزار و 700 میلیارد تومان با احتساب نفت و 472 هزار میلیارد تومان، اخالص داخلی ی نفت نفت در ۹اهه هاال ١٤٠٠ ردارد.

یجایج مذکور حاکی از آن است ست در نه ههاهه سال 1400 رشته یتهالیتهای گروه کشاورزی رشد منفی 9 9 9 9 گروه یعایع و معادن 7.1 درصد (مامل: استخراج نفت خام گ زا ز 4 4.4، انرژی 5.1 و ساختمان 6.3 درصد) و گروه خدمات 5.1 1 درصد نسبت به نه هههههههههههههههههههههههههтата سال 1399 رشد شتهشته شده.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در 18 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت بر اساس طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام می شود که بر اساس قالب این گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر می شود. یای نفت مام و گاز طبیعی، منابع معادن، صنعت، تجهیزات برق زاز ز و ختماختمان است ست تات تا م زیر فع،،،،،،،،،،،،،،، آخرین و من اولین و آخرین هستم.

ایج محاسبات حاکی از آن در رشته یت‌هالیت‌های گروه کشاورزی ۳.۹- درصد ۵ایر معادن ۲.۵-، صنعت ۳.۴، انرژی ۵.۱ ۱ ساختمان ۶.۳ درصد) و یت‌هالیت‌های گروه تات ۵.۱ درصد ش ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی ) نسبت به نه ماه سال 1399 رشد شتهاشته است.

مرکز رشد اقتصادی کشور را درصد درصد اعلام م

، ، هزینه یا مخارج ، GDP ز مجموع جزاء استفاده از نهایی بهدست بهدست. اجزاء فصلی نهایی یی پنج فصول مصرف ییایی خصوصی، مصرف ییایی لل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صالص تغییر تغییر تغییر در موجودی انبار و اشتباهات بررسی رشد رشد اجزای اجرایی نهایی یی نه ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان ن، مصرف یی معادل ۱۳ درصد، هزینه نهایی دول رشدی تشکی تشکی ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ تا ۱۴.۸ درصد افزایش و واردات تالا و تات نیز معادل ۳،، شده است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم