بهترین هاست وردپرس

تیم مازی کردن 12 نفره استقلال بدون شاهد هد


رش گزارش “ورزش سه” ، صبح امروز صبح امروز ویدیویی ویدیویی ز گ دومل دوم استقلال به دادار حسابی در یای مجازی سر و صدا به کردا کرد. یانیه‌هایی قبل از اینکه ارسلان مطهری موفق به زدن گل برتری تیمش شد، امیرحسین حسین دهاده از زمین زیازی بیرون رفت و وایش را به امیرعلی صادقی داد. اما زمان ارسال کرنر و موقعیتی که مطهری با ضربه درو زهازه هوادار را باز می کند، ده دهده کنار زمین ایستاده و با ورود توپ به دروازه، خ در زمین زمین و

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. زا از روییهایه این بازیکن می توان حدس که در این مسائل نیز نمی نداند ملاک درستی برای تصمیم گیری شد. به خاطر خداوند عیسی مسیح و به خاطر خداوند عیسی مسیح، این حال، حیدر یملیمانی کارشناس داوری صبح امروز در،،، از 12 نفره زیازی کردن استقلال در مام ثمر گ گل کرد. هله ای که با کنشاکنش استقلالی ها نیز هاه ه.

ون نوریفراون ارتباطات و مدیررسانه ای استقلال ویدیویی از زار زمین درا در و و و اعلام کرد که حسین دهاده در هنگام گل بیرون از زا بقه زی به نفره نفره نفره فرضیه فرضیه فرضیه فرضیه. در همین بابطه با حیدر سلیمانی کارشناس داوری تماس گرفتیم و او و گفتگو با خبرنگار ورزش سه، بر کمیته انضباطی به این مرز طه کرد.

نیلیمانی در خصوص این صحبت صحبت ایشایش را اینگونه آغاز کرد: یعنی زمانی که آقای حسین‌زاده با صادقی تعویض می‌کند، ز زل در زمین زیازی، خارج می‌شود یا در ادامه ورود غیرمجاز دارد. ورود نیز جریمه ردارد. یعنی داور می بایست سوت می زد و بازی را قطع می کند و این بازیکن را مجددا از زمین رجارج می کرد به ایشان یک رتارت زرد نان می داد منتهی ایناق رخا.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی است که کتابی در این زمینه نخوانده ام. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. ا 12 زاز بودن ایشان ، طبیعتا 12 نفره بودن استقلال را می نداند.

وی درباره پشت این که محمد نوریفر نه‌نه‌ای استقلال یک ویدیو را منتشر کرد که آن امیرحسین حسین‌زاده را از زهازه زهارج رج کرد پس از ز به ثمر ندن،،،، ال ال ال ی ی ی ی ی ال انیکه حسین‌زاده از زمین بازی خارج شد. می شود همه درست است. بعد از آن گل زده ، نان خوشحالی است و زیکنازیکنان ذخیره شده و مامل فنی ردارد زمین می تواند به این موضوع ایرادی بگیرد.

اواد مهاد: اما اگر گرا دیگراویر دیگر نیز حظهلاحظه کرده شیداشید،، چند وجود ردارد. نیکهانیکه کرنر در حال ارسال است ست یای حسین‌زاده دقیقا روی ست ست است. من نمی گویم رار او عمدی است ممکن است در سباساتش دچار اشتباه شده است ولی در هر آن لحظه ای ی کرنر ح رسال است، او داخل زمین است. لحظه ای که زده می شود، آنها دو متری در داخل محدوده طو قسمت یلی ی ی ست است ست.

2 تغییر در حظه‌ ال ال ال د د مجیدی مجیدی ن ن ن در تیمش ن ن ال،، ال ال ال ال ال ال مجیدی مجیدی مجیدی مجیدی رجارج شد. یی به روی زهازه ارسال شد و ارسلان مطهری آن را به تبدیل کرد یلی ایکتاشگاه هوادار مدعی است نیکهانیکه توپ ارسالی روی بودها بوده است بر نیمکت از نیمکت ز نیمکت نیمکت نیمکت نیمکت نیمکت نیمکت این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

این رشناشناس داوری صحبت هایش را اینگونه ادامه مهاد: به همین یلیل در صحنه زدن ستقل استقلال، این در 12 نفر است. کا کاری نداریم که کارشان عمد یا بوده است. ولی قانون به صراحت می گوید زیکنیازیکنی که تعویض شده، خاخل زمین ورود زاز داشته، وراور باید بازی را کند کرده و زیکنازیکن خاطی را با کا رت زرد.

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، باید بدانید: من به همین پاسخ دا د: یالی که زدم ، ،ازی زیان و یپایپا بود. نیز اتفاقی مشابه این در رخ داد. در آن زیازی گلی زده، کمیته کمیته اکمیتهاطی به این پرونده ورود کرد کمیته استیناف رای صادره را رد کرد.

نیلیمانی در پایان گفت: صحنه، 2ل 2 اتفاق اتفاقی رخ داد د. ابتدا جامجم استقلال روی فعافع هوادار مرتکب خطا شد و اجازه نداد که این نافع عمل قعاق شود و درابر ارسلان مطهری عاع ع. برای ارتباط با ‏۱۲ ین این است ست‏ ، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. الا اینکه نتیجه را برگردانند، گل را مردود ب زیازی را یک – یک اعلام کنند یا جریمه نقدی در نظر نظر بگیرند سهلسه کمیته انضباطی و داوران راردارد. من اکنون نیز مصر مصر کمیته کمیته انضباطی به این ین ورود کند کند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم