تات بزرگ با آزمایش های ی


جنیفر میزگاتا؛ تجربه تات در یک اکازمان یا اصلاح رفتارها در یک تیم ریاری، به دگیادگی آنچه که تصور می‌شود، اتفاق نمی‌افتد. گو گو نان «آزمایش‌های کوچک» برای این مواقع وجود رردارد که مدیر مدیر بدون اقدام بزرگ بزند، نداند محرک باشد برای شروع تغییر و بل. این الگو به مدیر «:

موقعیت را در نظر بگیرید: شما مدیری را بگیرید که اعضایش پرشور و قاق هستند و ی رشارشان خیلی مهم می‌دهند، اما یک مشکل وجود دارد که دایره تکرار می‌شود. مدام با هم بحث می‌کنند. هر کس روی حرف خودش فشافشاری ری. بها به عنوان مدیر، است که شاهد چنین روندی در ج سلسات هستید، این را به تات دیده اید و این نیروها و حتی خودتان را تحلیل می‌برد. از نان می‌پرسید: «چه ماملی باعث این اتفاق شد و چه طور نمانم آن را دهم دهم. چطوری کنم که جور با هم کار کنم؟؟ »

گفت: داخل نمی شوم. بها به یک عنوان مدیر در این ینایط، ممکن است که اقدام اساسی و بزرگی انجام شود تا تغییر کند. اما تجربه نشان می دهد که بهتر است را با گام های کوچک شروع کنید: کوچک و بابل اجرا کنید.

نامشان نا «آزمایشهای یلو» گذاشته‌ایم. «(ان‌ها (Tran Ha)»، استراتژیست کسب و کار و طراحی حی: چه چهای خود و چه میان اعضای یان. این تجربه‌ها به لحاظ، کوچک یا به اصطلاح ما ولو و. وقتی گام‌های کوچک شروع می‌کنید می‌کنید تغییر، هما هم ترسناک و خسته‌کننده».»

گفت: داخل نمی شوم. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. خودم هم از این روش استفاده کرده ام. مثلاً چه طور مثلاً بهتر دورکاری کنم یا چه طور استرسم را کنترل کنم. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

روش یشهایش‌های کوچک یکی از بهترین راه‌ها برای مدیریت تات فرهنگی و رفع تلات پیچیده است،، چون شم یکا یک ورود نان می‌دهد. انسان‌ها پیچیده اند و نحوه ماملشان با ترکیب به سختی بابل تجزیه و تحلیل و یل ا ست به ویژه وقتی میک‌هامیک‌ها (یا همان عوامل بیماری رو بطابط) در میامی ریشه‌ها را. به همین تلت ت شروع با گام‌های خیلی بسی رار مفید و ربردیاربردی است.

نان می‌گوید: «خطرآمیز دیگر، تهدیدآمیز».

دویادوی این روش، به راحتی است و به این صورت است که می‌توان به دیگران کمک کرد. وقتی می‌خواهید کاری را به شکل یک آزمایش یا تجربه انجام دهید، در قعاقع باید یک مشکل ادامه‌دار را به شکل یک مسئله درمی‌آورد درمی‌آورد. وقتی برای اولین بار یک مسئله حل می‌کنید، در قعاقع گرهی از کلاف سردرگم با باز کرده اید و این کمک می‌کند م ماملی با هم روندی روندی روندی روندی.

گفت: داخل نمی شوم.

برگردیم به مثالی که ابتدای مقاله آوردم آوردم کسانی که اعضایش، مشتاق و پرانرژی هستند، اما با هم سر ایده‌هایشان می‌کنند می‌کنند. و االا مدیرشان از این اینایط به استوه آمده است. اگر می خواهید از شر بهم ریختگی خلاص شوید، باید از شلوغی هایی که نیاز دارید خلاص شوید، باید از شر بهم ریختگی که به آن نیاز ندارید خلاص شوید. او یداید دنبال راهی بگردد تا جو میان اعضای تیم و نحوه ماملشان نا هم به اصطلاح «ریست» شود.

هم گر اگر با مشکل مشابهی مواجه شد، ابتدا باید وقت ریدارید و ییلی شلش را خوب کنید (در این مورد: به طور معمولی‌های ر چه کارهائی انجام دهید. سپس اقدام بسیار کوچکی را پیدا کنید که این روند را تغییر دهید. اگر ایشتان، به طاقتفرسا می‌رسد، از یک مام کوچکتر شروع کنید. نادتان باشد: دنبا دنبال ایجاد تغییر تغییر در چیز کوچو «ولو» هستید.

یای که شرح مختصری از زایشتان بنویسید ، نیدانید از این نمونه استفاده از ده. آن را در یک فایل ورد کپی کنید یا روی یک ک غذاغذ غذ:

یلی قصد شلش را رامارم این است که ….

یشایش کوچکم این خواهد بود که ….

هماهم آن را از ریخاریخ … تا تاریخ … امتحان ن

تغییری که هماهم ایجاد کنم این است که …

ممکن است این ینارد برای من مانع ایجاد کنند …

به این شکل است که …

تا تاریخ … روند پیشرفت را چک خواهم کرد

دوست دوستارم نتایج را با … به اشتراک کارم

رار مورد اول از همه مهم ترند. رار مورد بعدی اختیاری اند و ابتدا، حتی ممکن است ناشناخته باشند. این ین به آزمایشتان نرد. می‌توان از این کار برای شروع یک کار کوچک کوچک استفاده کرد، سپس از آن‌ها برای دور و دور و دورل دور اول استفاده کرد.

تایشات کوچک وقتی جواب می‌دهند که شما روی شرایط تا حدی کنترل داشته باشید. آنید آزمایش را خودتان (یا همراه با یک کوچک نج) انجام م. بهتر است ستای آن یای زمانی نیاید. ممکن نیست که یک نفر وارد دعوا شود، اما ممکن است یک فرد از یک رابطه خارج شود.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. آگاهانه روی یکی از جنبه‌های یک مشکل تمرکز کنید و یک کوچکی را امتحان کنید ببینید باب می‌دهد یا آدم‌ها چه کنشیاکنشی نشان می‌دهند. ین اینا به وسیله آزمایشتان چیزی داد د.

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. در جلسات تبادل نظر، از آدم‌ها می‌خواهند به یای نوشتن ایده‌هایشان یا دادن بر سر، ایده‌ها را انجام دهند (یعنی ک غذاغذ بکشند). ببینید افراد را چه طوری در گفتگوها می‌کنید و اگر لازم است، آن را تغییر دهید. اهی پیدا کنید که افراد به صورت ناشناس، باز خوردن یا ایده اید.

نیدانید یک آدم جدید وریداورید که سوال بپرسد و گفتگو تشهیا می کند. یک عضو نان دعوت از زلسات همیشگی‌تان ناشد. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند.

ستاید در نقش رئیس استا استاد ظاهر شوید چگونه ویژگیشان با هم به آن ها دیکته کنید. به آن‌ها چشم می‌اندازید (یعنی کمک را به جای دیگری بگذرانید و از نگاه آن فرد به این فرد نگاه کنید)

روش آزمایش کوچک در اینجا بهترین روش است، چون می‌کند می‌کند از یطایط فعلی در،، فر افراد ایده‌هایشان را به سمت باب می‌کنند و می‌سازند به ایده‌ی شندا شندا شندا. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید این مقاله را بررسی کنید.

پس از انجام آزمایش کوچک، ببینید چگونه نسبت به کنشاکنش نشان می‌دهند و از زاده‌ها برای تکمیل آزمایش و گام‌های بعدی استفاده. گرا اگر افراد، قبل از زلسه در جریان ایده‌ها قرار می‌گیرند و نان فکر می‌کنند، نحوه گفتگوها تغییر می‌کند می‌کند. نوعا ایده‌ها و بازخوردها، وقتی به صورت ناشناخته هستند، می‌کند می‌کند می‌کند اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. روی این یشایش می شود بیشتر رار ر.

یادتان باشد که شما دنبال حل کل کل مشک نیستیدلکه فقط ریدارید در یک مسیر،،، می‌روید می‌روید می‌روید.

او گفت: این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

ایده ی یشهایش‌های کوچک از برایان جفری فاگ»، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی ریاریریاری و دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی راریاری، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی راریاری (ریاری) معرفی کرد. ED گر یکی از نیانی هایش در همایش تد (TED) گفت: اید رفتارهایی را طراحی کنید که نتیجه دهد».» من و نان به این نتیجه رسیده است که این نظر، تغییر می کند در محیط رار نیز نان قدر صدق صدق می کند که دتحادت های فردی را تغییر دهد.

می‌گویدان می‌گوید: «ما معمولاً برای خاموش کردن، هله ه. فاف می‌رویم به راه‌حل‌ها و معمولاً به راه‌حل‌هایی برای یک شتبل اشتباهی می‌آید. ایش‌های کوچک اما، وادارتان نیست که مشکل را خوب بسنجید. به،، این مجبورتان می‌کند که فضای مشکل را با آگاهی و بیشتر کنید.»

یایشهای کوچک همچنین می‌توانند تغییر کنند، عداعد عد. به یایی که با کوله باری از ایده‌های بزرگ، غاغ اعضای می‌بینند و آن‌ها می‌گویند «مشکل این است و اینطور می‌شود» تغییر تغییر می‌دهد. از تات غرض ورزانه دور شوید به نتیجه بررسی هایتان، اطلاعاتی به می‌دهدا می‌دهد موقعیت ایجاد تغییر بزرگ‌تر، نیدانید به آن‌ها استناد د.

یای مخاطب شما، پذیرش چیزی که قبلاً آزمایشش را پس دهده است، باید از یک آهسته طلبانه که هنوز انجام نشده باشد. گفت: من تو را رها نمی کنم و نمی گذارم. اگرایده‌ها را بدون هیچ سند و مدرکی به سوی پرتاب می‌کردید، احتمالاً نتیجه نمی‌گیرید اما حالا با اتکا به داده‌هایتان، یگایگاه تری تریدارید.

چیزی که رهاره آزمایش‌های کوچک جالب است این افراد از این ین به نان یک نیروی نیروی آغ زگرازگر استفاده می‌کنند. که جواب می دهد می دهد. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. مطمئن نیستم ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی در چهار سال گذشته، هداهد دست به شدن آزمایشات کوچک در نان بیش از صد صد نفر بوده است. برخی از آزمایشات کوچک مورد علاقه من از این اینارند:

رانه برای یک روز در هفته

در بردن مام صندلی‌ها از اتاق قلسه

در یک هفته، هاار را در جایی غیر از میز رار بخوریم

گفت: داخل نمی شوم.

او گفت: در حال حاضر همه‌چیز همه‌چیز همه‌چیز مبهم غیرقطعی است و بسیاری از صنایع را تغییر می‌دهند می‌دهند. شتناشتن این ابزارها باعث تغییر و عدم ترسن کمتراک کاشد ».

همه اینها را گفتیم تا آزمایشات کوچک تا چه حد مفید را ببینید، چه در فردی فردی و عنو نان مدیر مدیر. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. تایشات کوچک شما می‌توان هر چقدر که دوست ریدارد هیجان انگیز و ولاقانه نهاشد.

نان که افراد به این تات کوچک واکنش نشان می‌دهند همکای همکاران جدید می‌کنند در جایی که انتظارش را می‌کنند، متحدانی پیدا می‌کنند. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. و در این مسیر، همچنین به ایده‌ها و رهبری، اعتماد به نفس کنید.

منبع: فورچون

مترجم: مریم مرادخانی – دنیای اقتصاد

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهGuide to buying household appliancesdigital currency channeldigital currency tutorial