اکانی خطاب به بهلت: به مردم مردمم می‌کنید

[ad_1]

نماینده مردم قم در سلس سایت با انتقاد شدید از لایحه بودجه گفت:

یرضلیرضا زاکانی در سماسم سالگرد سردار پرافتخار ولایت شهید جاج قاسم سلیمانی در حسینیه قمر شماشم ع ظه ظه آیت‌ وقتی شهید قع قع خونش به زمین می‌ریزد، ونداوند همه بابلیت‌ها را به او می‌کندا می‌کند.

انتقاد زاکانی از لایحه ۱۴۰۰ ۱۴۰۰

یندها ینده قم در سلس شورای اسلامی افزوده شد: صا صاحبخانه دید و فدا کرد.

⁇: و چه دتیادتی بالاتر از این‌که این‌که شقی‌ترین افراد در جهان کنونی به دتادت دت.

ناکانی بیان کرد: هر چند در دوری ایشان می‌سوزیم و ألأ أرا چیزی پر،، اما موج شهادت این شهید، جهان اسلام و دیادی خواهان جهان را به نان ن.

کرد نان کرد: نام او چیزی که از خاطرات برود ایشان عظمت و بزرگی‌اش را از اسلام و ولایت گرفت و امروز هاه وی فراروی ماست و تحقق مدارک و هاه او برای ما حجت است.

ینده ینده در سلس شورای اسلامی بررسیان کرد: در کنار این اندوه اندوه به شهید یملیمانی به‌عنوان یک الگو و این الگو در زمانه‌ای معها نا یا یا یا نا یا.

وی بیان کرد: این شهید شهید در و و و ویژگی های اجتماعی بسیاری داشت و اهل معنا و اخلاص بود، به تعبیر رهبری ر میدا میداندار معرفی نکرد چون مید نستانست خدا میبیند.

شهید یملیمانی درار اخلاص اهل دقت تدبر تدبر

گفتاکانی گفت: در رار اخلاص، شهید شهیدلیمانی اهل دقت و تدبر بود. نان برای کانون اسلام ناب ب نقشه کشیدند ریشه این اسلام را از بین، پس او در کنار ولایت مداری تابع محض رهبری بود.

فزود افزود: او که مام اسلام را درک کرده بود که بها به مدد ومیلومی نشتابیم مسلمان نیستیم از مجاهدی بزرگ درصحنه ختاخت و او قبل از ز پ درا عرصه نهو شتا و و.

یشا ینده مردم در سلس شورای اسلامی بیان کرد: کینه‌ورزی یهلیه انقلاب اسلامی بود اما همه این تهدیدات باتدبیر رهبری فرصت شد.

نان کرد: اگر منطقی این بدا بدانیم او را اسوه رار ر، ئی‌هائی‌ها در بیش از ز ز ز ز ز 30 و در 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 برابر بودجه امسال ما توسط ئی‌هائی‌ها در منطقه موجود است اما در منطقه نداند.

گفت: من خداوند هستم و با تو خواهم بود.

کرد آشکار کرد: بااین‌وجود ما در منطقه و و و این امر با عنایت رهبری و ریاری شهید یملیمانی و فعالین حرم اتفاق افتاد و این امر قابل‌مقایسه یسه.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهید سلیمانی از میان مردم محلی، پاکستانیها، افغانستانیها و فاطمیون و حشدالشعبی در عراق و انصار الله در یمن و سوریه در دفاع وطنی و حزب الله لبنان و حماس، لشکری ​​از جنود الهی را انتخاب کرد. شکل دادن و به مید نان بیاورد.

شهید یملیمانی نشان داد مردادسازی ظهور توسط آن رقم رقم

:

گفت: داخل نمی شوم و ئیهائیها می دهند اگر دست از خطای میبینند میبینند در آسیب میبینند.

وی افزود: یکزمانی پایگاه آنها در هر منطقه ای از جهان محل مقاومت و مقابله با دیگران بود اما امروز پایگاه هایشان محل ثبات انقلاب اسلامی است چون امکاناتی را که وارد منطقه می کنند زیر ماست و امکانات ما به طور نقطه میزند و اما نیروهای نظامی باید به صورت نظامی آماده باشند تا باشند. امپ دیوانه دست از پا خطا نکند هر چند هر چند لوف وف وفلوف وف.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیانان کرد: شهید یکمیزان است و ما می‌خواهیم شهید سلیمانی را برای شناخت دیگران قرار دهیم، شناخت دیگران بسیار مهم است، امروز همان آقایان مسئولی که از سلیمانی به بزرگی یاد می‌کنند فراموش کرده‌اند در زمان حیات این شهید. چه یلی به او دادند و از او وایت ‌می‌کنیم، این افراد برمدار شهید شهیدلیمانی نی.

کرد نان کرد: پس از خود شهید شهیدلیمانی امکانی ایجاد می‌کند می‌کندا دیگران را بشناسیم، شهید لحظه‌به‌لحظه کاری می‌کرد که ریاری دوش مردم می‌دانید اما فقدان کشور نلان چا بال با.

7 اکانی عنوان کرد: بودجه لان 98 را با 167 هزار میلیارد تومان بسته شد.

شت اظهار داشت: اینها حتی در درال 99 متنبه نشدند کسری کسری 7 7 7 7 7 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 7 همچنین نیز نیز نیز برای اولین بار پس از مدت ها، 40 سال پیش، من در ایالات متحده به دنیا آمدم و بزرگ شدم.

اینا ینده قم در سلس شورای اسلامی بیان کرد: وا و دنیاطلبی است.

مکتب شهید یملیمانی باید یدلیه یهلشتی‌ها مام م

گفت: این فاصله طبقاتی را چه کسی کرده است و با باید 70 درصد سپرده بانکی برای یک درصد جامعه با شد و 98اهد نفت زیاد بفروشد درال 98 و 99 نیز ستیداستید نفت زیادی بفروشید، چرا با مردم دقادق دق.

ناکانی بیان کرد: 98 ال 98 می‌دانستید که از 19 اردیبهشت سال 97 و رد تحریم ویژه تحریما تحریم نکیانکی نمی‌توانیم یک‌میلیون یون نیم‌که بشکه صر صر صرصر علیه تحریم‌ها و و و و و و و و و 97 97 97 97 97 97 کردید. .

3 این شهید نان است و می‌توانم دیگران را بشناسند که چه کسی حق یا نمی‌گوید.

ایناینده قم در سلس عنوان ن: تجربه نان داد در این 41 سال هر زا از حق شهید زنده است و به ما کمک می‌کند این است که وصل به سلیمانی مرگ باعزت را انتخاب کنید.

:این افراد در این 42 سال کجا بودند.

کاکانی متذکر شد: نمی‌شود یای حاشیه‌نشین و پرو ئمائم سر سفره شنداشند و همه‌چیز به گردن اسلام و رهبری و مردم زندازند که این شهید را دستگیر می‌کنند و اعتت می‌کند، در عَبیت‌بیت‌بیت‌بیتا سیدال‌بیت.

سه نوع کتاب وجود دارد:

[ad_2]

Chad Powers

افراطی متعصب تلویزیون بشارتگر الکل دوستانه. مدافع توییتر متعصب آبجو کل نویسنده

تماس با ما