بهترین هاست وردپرس

اهنمای خرید پراید یدا بودجه ۵۰ تا ۱۰۰ یونلیونروآرو– پراید کارکرده مدل ۸۵ گاهی فقط ۴۰ ۵۰ یونلیون یونان کمتر از زلات صفرکیلومتر ومتر آگهی. الان آخرین پرایدهای صفرکیلومتر ۱۸۰ ۱۷۰ا ۱۷۰ میلیون یونانی در زازار آزاد ارزش دارند، اما برخی از مدل‌های کارکرده رکردهال ر با شماره‌های ۱۳۰ یونیلیونی می‌کنند. ییایی که برخی از پلتفرم‌های خرید و خودرو به‌خاطر نامتعارف حذف نمی‌شوند. یای خرید پراید هاچ بک بک صندوقد رار مدل 85 که از ز موتور وضعیت میالمی دارد، 500 میلیون تومان پول وسط شتاشت.

پراید یدارکرده صندوقدار مدل ۸۵

به رشارش فرارو، پراید کارکرده صندوقدار مدل 85 برخی از آگهی‌ها بیشتر از صد صد میلیون تومان. رقمی بتابت مدل‌هایی گرفته شده در نظر گرفته شده که از نظر بدن و موتور سالمی دارند. درباره این نوع آگهی‌ها دو نکته وجود دارد. اولا که تعداد آن‌ها زیاد نیست و دوما در سایر موارد از پلتفرم‌ها، صدها یونیلیونی و نسبتا نامتعارف، حذف نداند. یاداید مدل 85 با کارکرد 350 هزارکیلومتر و رنگ یای 130 میلیون تومان فروخته می‌شود که در مدّت 1311 1311 قمری ارزان‌تر قیمت خورده است.

انواع و اقسام پرایدهای صندوقدار 110، 110 یونلیون تومانی به‌چشم می‌خورد می‌خورد در یک مدل سفید رنگ بنزینی را تقریباً 100 میلیون تومان. یدیایدی طی این ۱۵ سال ۴۰۰ ۴۰۰ارکیلومتر ومتراه رفته است. اینا این حال عمده آگهی‌های موجود در سایت‌ها خرید و فروش برای صندوقدار دست‌دوم مدل ۸۵ کمتر از نان می‌دهد و مدل ۸۵ با کارکرد ۳۲۵ رکیارکیلومتر دقیقاً ۵۰ میلیون تومان است.

ت تات این ین آگهی نوشته سیاسی به‌خاطر تصادف در مقابل و آن را از دو ناحیه جلو رنگ شده است. این وضعیت سالم توصیف و ۱۱ ۱۱اه از زلت ت بیمه خودرو خودروی مانده است. در یک آگهی دیگر ایده مدل ۸۵ رنگ آبی و رکردارکرد ۳۰۰ هزارکیلومتر ۶۰ ۶۰ میلیون تومان فروخته شده.

وضعیت سیهاسی‌ها و موتور این یکی یکی هستند، اما بدنه آن است. یاد دست‌دوم دیگری که ۱۴۱ ۱۴۱ است و رکرد آن در این ۱۵ سال به ۵۰۰ رکیارکیلومتر رسیده است ۵۷ یونلیون تومان ن. موتور سی‌هاسی‌ها طبق ادعای مالک سالم هستند و فقط چند و خشت بدنه این یداید نقره‌ای رنگ وجود ردارد. ۵۵ا ۵۵ میلیون یونانی می‌شود پراید زیتونی مدل ۸۵ و رکردارکرد ۳۴۰ ۳۴۰ارکیلومتر ومترا خرید. بدون دوررنگ بودن و ضربه زدن به شاسی سیلو از زای این پراید می‌شود. اگر گراغ مدل‌های تمیزتری برویم برویم قیمت خودرو بیشتر از ۶۵۶۵ میلیون تومان باشد. ایده صندوقدار مدل ۸۵ با کارکرد ۱۱۰ ۱۱۰ارکیلومتر را ۶۶ میلیون تومان ن. این ایکی از نظر موتور ملام توصیف، شاسی‌های آن سالم هستند، اما بدنه دوررنگ است.

قیمت پراید صندوقدار رارکرده مدل ۸۵ آگهی‌ها

خودرو

رکردارکرد

وضعیت

قیمت

پراید صندوقدار دوگانه‌سوز نه‌سوزای

۳۵۰ رکیارکیلومتر

بدنه و س مالم

۱۳۰ میلیون یونان

اید صندوقدار سفید سفید

۴۰۰ رکیارکیلومتر

بدنه و س مالم

صد میلیون یونانی

اید صندوقدار ر

۳۲۵ رکیارکیلومتر

سیاسی سیلو دیده شده رنگ‌شدگی در دوحیاحیه

۵۰ میلیون یونان

اید صندوقدار ر

۳۰۰ رکیارکیلومتر

دوررنگ دورنگ

۶۰ میلیون یونان

یاد 141 نقره‌ای

۵۰۰ رکیارکیلومتر

چند خط و روی بدنه

۵۷ میلیون یونان

اید صندوقدار ر

۳۴۰ رکیارکیلومتر

دوررنگ و شاسی سیلو ضربه

۵۵ میلیون یونان

اید صندوقدار ر

۱۱۰ رکیارکیلومتر

دوررنگ

۶۶ میلیون یونان

پراید کارکرده هاچ بک بکل ۸۵

یادهاچ بک رکردهارکرده مدل ۸۵ در یای آنلاین می‌توانند به ۹۰ یونلیون یونان قیمت داشته باشند. قیمت شخصی پراید هاچ بک بکل ۸۵ را ۸۶ میلیون یونان نوشته است. رکردارکرد این در ۲۳۰ ۲۳۰ رکیارکیلومتر است و آن سفید. بدنه و موتور خودرو ملم توصیف شده و در یک مورد دیگر از هاچ بک سفید را با قیمت 84 میلیون تومان. این هم از فنی فنی فنی و وضعیت وضعیت میارد. اگر دنبال مدلی هستید که کمتری دارد، بدنیست نیدانید پراید هاچ با کارکرد ۱۶۵ هزارکیلومتر را ۷۸ یونلیون یونان می‌فروشند.

بین مدل‌هایی که کارکرد دارند، رقم ۶۵ یونلیون یونان را برای پراید هاچ بکی که ۳۸۰ رکیارکیلومتر راه رفته است چند لکه هم روی روی آن دارد در نظر در نظر نمی‌گیرد. یاداید نسیم مدل ۸۵ با کارکرد ۲۰۰ هزارکیلومتر ۷۲ ۷۲ میلیون تومان فروخته می‌شود و بدنه چند چند لکه رنگ رردارد. چاید هاچ بک آلبالویی با کارکرد ۲۰۴ رکیارکیلومتر ۶۷ میلیون تومان می‌رسد که وضعیت آن در آن رنگ رنگ رنگ دو حیهاحیه توصیف نداند. سایر آگهی‌ها وجود دارد که تمام‌رنگ است و فروشنده ۶۰ ۶۰ میلیون تومان را برای فروش، همین وضعیت بدنه و رکردارکرد و ۴۱۰ رکیارکیلومتر پراید هایچ بک مدل ۸۵ ۵۵ا ۵۵ میلیون تومان آگهی نداند.

قیمت قیمتی هاچ بک کارکرده رکردل ۸۵ آگهی‌ها آگهی‌ها

خودرو

رکردارکرد

وضعیت

قیمت

اید هاچ سفید سفید

۲۳۰ رکیارکیلومتر

بدنه و س مالم

۸۶ میلیون یونان

اید هاچ سفید سفید

۲۷۰ رکیارکیلومتر

بدنه و س مالم

۸۴ میلیون یونان

اید هاچ سفید سفید

۱۶۵ رکیارکیلومتر

بدنه و س مالم

۷۸ میلیون یونان

اید هاچ سفید سفید

۳۸۰ رکیارکیلومتر

بدنه چند لکه دارد

۶۵ میلیون یونان

اید هاچ سفید سفید

۲۰۰ رکیارکیلومتر

بدنه چند لکه دارد

۷۲ میلیون یونان

پراید هاچ بک بکلبالویی

۲۰۴ رکیارکیلومتر

رنگ شدگی در دوحیاحیه

۶۷ میلیون یونان

اید هاچ مشکی مشکی

۱۸۵ رکیارکیلومتر

مرنگام رنگ

۶۰ میلیون یونان

اید هاچ مشکی مشکی

۴۱۰ رکیارکیلومتر

مرنگام رنگ

۵۵ میلیون یونان


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم