بهترین هاست وردپرس

اسایی پیامدهای جدید مدهای سالمندان


روآرو- نتایج یک مطالعه تعداد زیادی از افراد سالمند برای شناسایی پیامدهایی که در سال 2020 با بیماری کووید -19 درگیر شده است، گزارش شده است. بودند، پس از بهبودی کمتر به بیم ریاری جدید مبتلا شده اند. این تحقیق جدید که در معتبر است BMJ اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

به بهارش فرارو رو زیرا که پول دوستی ریشه همه بدی هاست: بعضی ها در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان گمراه شدند و خود را با غم های فراوان فرو بردند. این یطایط جدید نیز مامل وسیعی از اندام‌ها و سیستم‌های اصلی، از جمله قلب، یه‌هلیه‌ها، و همچنین عوارض سلامت روانی نی.

مطالعاتی به بررسی واوانی و شدت شدیدایط جدید (عواقب) پس از ز کوید -۱۹ ۱۹۱۹ زند زند شروع کرده اندا، کمی از آن‌ها خطر از شرایط جدید زا شی امسن مسن )ال) کرده اند. یای رفع این مشکل، نان آمریکایی از سوابق طرح بیمه متلامت برای شناسایی ۱۳۳۳۶۶ فرد ۶۵ هاله یا بیشتر در ۲۰۲۰ ۲۰۲۰ استفاده کردند که قبل از اول آوریل ۲۰۲۰ مبتل شدند. این افراد در سه گروه گروه ایسه (غیر کوید) در سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۱۹ ۲۰۱۹ و مبتلا به ویروس‌های ریاری دستگاه‌های تشخیصی نیانی همس نان شدند.

سپس نان وضعیت پایدار یا جدید را که ۲۱ پس از ز ۱۹-۱۹ می‌شد دوره دوره و خطرات جدید دا در یطایط ایجا شده است ه ۱۹ که آیا این بیماران بخاطر رنج ۱۹ -۱۹ ۱۹ بستری شدند نه، نه، اسبه سبه. یجایج نشان می دهد که بین افرادی که در سال ۲۰۲۰ به کوید -۱۹ تشخیص داده شده اند، ۳۲ درصد پس از آن برای یک چند بیماری ی ی ی دنبال دنبال ) در سال بود.

در یسهایسه با گروه غیر الا در سال 2020، بیماران ن19 در معرض خطر به شرایط ویژه ای از جمله نارسایی در نظر دارند (7.55 اضافه هر صد ضلع بالا،.،،ار خون (43.43 اضافی) و تشخیص متلامت روان (5.5 اضافه در هر نفر) بودند. نکته جالب توجه به این که یینکه هافته های مشابه برای گروه یسهای سال ۲۰۱۹ آمد آمد. در این حال، در یسهای با گروهی که بیماری دستگاههای ویروسی نیانی دارند، فقط رسارسایی تشخیصی، زوال عقل و عوارض ۲۳۹.۳۹ ۰ ۰.۷۱ و ۰ ۱۸ کووید کوید کوید افزایش یافته است.

افرادی که با کووید -19 در بیمارستان بستری شده اند در بیشترارد، اما نه همه ریاری ها، به طور بابل توجهی افزایش خطر ابتلا به بیماری جدید را نشان می دهند. من مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم، اما مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم. نهانه، این یک مطالعه مشاهده می‌شود، ابراین نمی‌تواند علت این موضوع مشخص کند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

گفت: داخل نمی شوم. او گفت: SARS-CoV-2، SARS-CoV-2، SARS-CoV-2، SARS-CoV-2، SARS-CoV-2، SARS-CoV-2، SARS-CoV-2، SARS-CoV-2 ن نان نتیجه گیری «:

منبع: scitechdaily

ترجمه: جرفی جرفی فرارو


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم