بهترین هاست وردپرس

اختلاف ۲۰۰ یونیلیونی قیمت قیمتیما S5 در درازار و رخارخانهروآرو– S ایمایما S5 توربوشارژ خودکار در بازار و رخارخانه 20000 لیون یونان اختلاف دارد. یلی که در پیش فروش پیش فروش ایرانخودرو قرار است با قیمت 595 یونلیون تومان، م اما همین الان در زازار آزاد نزدیک به 800 یونلیون تومان خرید می شود می شود. S7ایما S7 توربوشارژ اتوماتیک دیگر محصولی است که این ین توسط ایرانخودرو پیش فروش و اختلاف قیمت این یکی با باید 15 میلیون یونانی بگیریم. S7ایما S7 توربوشارژ اتوماتیک در زازار آزاد و رخارخانه به‌ترتیب 8368 می‌آیند. طرح سیودومین فروش ههاهه ایرانخودرو از سه شنبه سه شنبه بیست ووششم بهمن به‌مدت روز ذخیره شده است.

S7 S7ایما S7 و سایما S5 در درارخانه

S7 رشارش فرارو ، قیمت هایما S7 پلاس توربوشارژ اتوماتیک در رخارخانه 68 میلیون تومان و هایما S5 توربوشارژ اتوماتیک 595 میلیون تومان می شود. ارقامی که ایرانخودرو بهمن امسال برای طرح پیشفروش پیشفروش خود گرفته شده است و مقایسه آن نسبت به مقایسه با آن نسبت به افزایش قیمت پنج یونلیون تومان S7ایما S7 پلاس توربوشارژ اتوماتیک تیک. S5 5a ا اینال رقم 595 یونلیون تومانی هایما S5 توربوشارژ اتوماتیک تفاوتی باه هارد. طرح پیش فروش این هفته ایرانخودرو از روز سه شنبه بیست ووششم بهمن تولید و موعد محصول لل سه هاه خو هداهد هد. این صه‌لاصه‌ای از ز سیودومینله ه پیشفروش ایرانخودرو نخودرو.

S5 S7 S7ایما S7 در درازار آزاد

S ایمایما S5 توربوشارژ اتوماتیک در زازار آزاد دل‌وحوش ۸۰۰ یونلیون تومان است. 5 ایتایت دیوار رالک هایما S5 توربوشارژ اتوماتیک خودرو خود را دقیقا 800800لیون تومان ن. خودرویی که سفید است ست ۱۲ ۱۲ هاه تا زمان مهلت ت تمدید ب باقی مانده است ست. 5 یک آگهی دیگر یای فروش هایما S5 توربو شارژ اتوماتیک رقم ۷۹۰ ۷۹۰ یونلیون تومان نا در نظر نداند. ۵لی که به رنگ یالی آگهی شده است در یک دیگر ۷۹۰ یونلیون یونان را برای هایما S5 توربوشارژ خودکار با رنگ نداند. 5 سطر ترالاتر از 595 595 یونلیون یونانی هایما S5 توربوشارژ اتوماتیک در رخارخانه گفتیم و رقم یونلیون تومان را هم ب زازار آزاد می کنیم. یعنی تفاوت قیمت این بین با بازار و کارخانه حدود 200 میلیون تومان است.

S7 S7ایما S7 توربوشارژ اتوماتیک در زازار آزاد حدود 83850 میلیون یونانی است ست. S7 S7 نان هایما S7 توربوشارژ اتوماتیک مدل ۱۴۰۰۸۵۰ا ۸۵۰ میلیون تومان آگهی کرده و یک دیگر ۸۳۵ا ۸۳۵ میلیون تومان در حال فروش این خودرو است. و اول مشکی است دومی دوم سفید. S7 یک آگهی دیگر قیمت S7ایما S7 توربوشارژ اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ ۸۴۰ا ۸۴۰ یونلیون تومان نوشته‌اند. فروشنده اهل تهران است و از مهلت ت بیمه ما ۱۲اه مانده است. S7 S7 ایمایما S7 توربوشارژ اتوماتیک را در سایت دیوار با قیمت 835 یونلیون تومان می‌فروشد مه تلت ت بیمه این پنج پنج هاه آینده است. S7این ترتیب با در نظر گرفتن رقم 83 می یونلیون یونان هایما S7 توربوشارژ خودکار در بازار آزاد و 68 یونلیون در کارخانه، اختلاف قیمت این خودرو با باید تقریباً میل یون باشد.

خودرو

قیمت کارخانه

قیمت بازار

اختلاف

S7ایما S7 توربوشارژ اتوماتیک

۶۸۰ میلیون یونان

۸۳۰ میلیون یونان

۱۵۰ میلیون یونان

سایما S5 توربوشارژ اتوماتیک

۵۹۵ میلیون یونان

800 میلیون یونانی

۲۰۰ میلیون یونانی

S7 S سایما S5 در درازار خودروهای یارکرده

S7ایما S7 توربوشارژ اتوماتیک سال 99 نهانه بازار شد و در بازار مدلهای دست‌دوم هایما S7 مدل 94 موجود است. S7 S7ایما S7 توربو مدل ۹۷ را با قیمت ۶۹۸ ۶۹۸لیون یونان کرده است. رکردارکرد این در ۶۷۶۷ رکیارکیلومتر است و آن مشکی. ۹۶ل ۹۶ با کارکرد ۱۰۰ هزارکیلومتر ۶۲۸ میلیون تومان می‌شود فروخته. S7ایما S7 مدل ۹۵ با کارکرد ۱۲۱ رکیارکیلومتر ۶۲۰ ۶۲۰لیون تومان هایما S۷ مدل ۹۴ کا کارکرد ۲۰۰ رار کیلومتر ۵۹۰ میلیون تومان در سایت دیوار د رنگارند.

سایما S5 توربوشارژ امسال عرضه می‌شود و یای دست دوم یمایما S5 محصول ۹۶ ۹۶ بعد از آن هستند. سایما S5 مدل ۹۶ با کارکرد ۲۰ هزارکیلومتر ۶۳۵ ۶۳۵لیون یونان در ایتایت دیوار آگهی شده است. 5 ضراضر در ازای 6550 لیون یونان هایما S5 مدل 97 بفروشدا بفروشد. یلی که ۳۸ هزارکیلومتر راه دارد، سفید سفید سفید است و از نظر بدنه فنی س مالم می‌شود. 5 یک آگهی دیگر ارزش هایما S5 دست‌دوم دست‌دومل ۹۸ را ۶۸۳ میلیون یونان نوشته‌اند. رنگ این یکی قهوه‌ای است و رکردارکرد آن ۲۸ ۲۸ ارکیلومتر است. ۵ا بودجه ۶۰۰ یونلیون تومان هم می‌شود می‌شود هایما S5 مدل ۹۷ در این سال‌ها ۴۷ هزارکیلومتر راه رفته و نقره‌ای آن است.

S7ات S7ایما S7 ه سایما S5 دست‌دوم

خودرو

رکردارکرد

قیمت

S7ایما S7 توربو

۹۷

۶۷ رکیارکیلومتر

۶۹۸ میلیون یونان

S7ایما S7 2000cc

۹۶

صد رکیارکیلومتر

۶۲۸ میلیون یونان

S7ایما S7 2000cc

۹۵

۱۲۱ رکیارکیلومتر

۶۲۰ میلیون یونان

S7ایما S7 2000cc

۹۴

۲۰۰ رکیارکیلومتر

۵۹۰ میلیون یونان

سایما اس 5

۹۶

۲۰ رکیارکیلومتر

۶۳۵ میلیون یونان

سایما اس 5

۹۷

۳۸ رکیارکیلومتر

۶۵۰ میلیون یونان

سایما اس 5

۹۸

۲۸ رکیارکیلومتر

۶۸۳ میلیون یونان

سایما اس 5

۹۷

۴۷ رکیارکیلومتر

۶۰۰ میلیون یونان


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم