بهترین هاست وردپرس

آنچه همه باید درباره تاریخ امروز بدانند

کتاب از ابتدا تا انتها و جابهجا، بر اهمیت توزیع منابع قدرت، ضرورت توانمندی و توانمندسازی جامعه در برابر دولت، لزوم توسعهی نهادهای مدنی در کشور و اعمال نظارت از سوی نهادهای متعلق به فرودستان بر برج و باروی فرادستان بهمنظور مهار فزونطلبیهای نهادینه و ذاتی آنها ، تصریح و تأکید بیوقفه دارد. ارایهی شناسنامهی سیاسی مترجمان ، بهمنظور نشان دادن علاقمندیها در بخشی از طیف سیاسی – اجتماعی «اصلاحطلب» در جمهوری اسلامی به محتوای آثاری همانند این اثر است. به دنبال نمونهبرداریهایی که انجام شد، مقادیر ناچیزی ذرات هستهای در یکی دو مکان نشان داده شد و متعاقباً ایران توضیحات لازم و مکفی را هم به آژانس ارائه کرد. در نظامی که نرخ ارز چند نرخی است معمولا آن نرخی که پایین ترین نرخ موجود باشد نرخ ارز دولتی نامیده می شود. صابئین قبل از عید بزرگ به نظافت خانه های خود می پردازند و برخی از آن ها دو روز قبل از عید، مراسم غسل تعمید را در ساحل شرقی کارون انجام می دهند و بعد از آن اعتکاف ۳۶ ساعته خود را آغاز می کنند.

فردا چندشنبه هست

چندمه وقتی داشتم سرچ میکردم با آقای شهرام شهریار که تورهای یکروزه در تهران تحت عنوان( سفر نویس) اجرا میکنن آشنا شدم و یک تور چند ساعته کنیسه گردی ثبت نام کردم و فکر می کردم ممکنه ایشون در مورد مذهب منداییان اطلاعاتی داشته باشن و یا کسی رو در اهواز بشناسن. این نکته را از این جهت یادآور میشوم که اگر کسی از منظر عقیدتی در خود این توان را نمیبیند که رویکرد ستایشگرانهی کتاب نسبت به سیستم سرمایهداری و برخورد تندش با چپ را تحمل کند، ترجیحاً از خیر خواندن آن بگذرد. رویکرد سیاسی مدیرکل آژانس؟ قبل از این، آژانس در مورد همان مکانی که ذرات اورانیوم تهی شده یافت شد، ادعا میکرد ایران آنجا فعالیتهای پاکسازی انجام داده، یعنی تا ایران از حساسیت آژانس خبردار شد، ما پاکسازی انجام دادیم، درحالیکه من همراه معاون مدیرکل آژانس بودم.

فردا چندشنبه هست خود آژانس به ما اطلاع داد که این اورانیوم از نوع اورانیوم کشفشده در یکی از کشورهای دارای سلاح هستهای بوده، نه به دلیل اینکه این اورانیوم در سلاح هستهای به کار میرود، بلکه منشأ آن آنجا بوده است. پس این فشارها ناشی از چیست؟ این کارشناس ارشد حوزه هستهای تصریح کرد: اینکه آژانس این موضوع را بهعنوان یک موضوع برجسته و مهم در دستور کار خودش قرار داده، ازنظر من دو دلیل اساسی دارد؛ یک دلیل فشارهای سیاسی است که بر آژانس همواره وارد شده که مشخصاً این فشارها از جانب آمریکا، برخی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی است.

همچنین است وسواس بی حد کتاب در پرهیز از تصریح بر نقش مبارزهی طبقاتی که همواره و همه جا در اشکال متنوعی جریان داشته و محرکی برای تحولات اجتماعی بوده است. حال آنکه ماکس وبر نه نفی بنیادی نظریهی کارل مارکس، بلکه خود را مصحح او در تبیین نقش بیشتر روبنا میدانست. در تحلیل نویسندگان کتاب، اجتنابناپذیریها اگر هم اعتبار دارند معتبر برای رخدادهای خرد هستند و نه در سطح تحولات کلان. اما آنان با آنکه در استنتاجهای خود از تطورات تاریخی جوامع انسانی و بهویژه چرخهی هماهنگی – تعارض نیروهای مولد و مناسبات تولیدی، نزدیکیهای نهچندان کم با نوع خوانش مارکس از تحولات تاریخی نشان میدهند، در سراسر کتاب خود فقط یکبار از وی یاد میکنند. ولی هر چه کردند، او را نشان نداد. بر پایهی داوری گزارههای نگارندههای کتاب و از منشور سخنان مکرر خود آنان، هویت فکری آفرینندگان اثر را میشود اینگونه ارزیابی کرد: منتقد نولیبرالیسم و سرمایهداری انحصاری و در همانحال مخالف سرسخت چپ سوسیالیستی. لیبرالدمکراتهایی باورمند به نوعی از بازتوزیع ثروت بر پایهی اقتصاد بازار-بنیاد، و ازاینرو شاید قابل طبقهبندی در گروهبندی لیبرالهای تااندازهای اجتماعی.

فردا چندم است

این گرامیداشت به عنوان یک روز جشن مسیحی (تقویم قدیسین) برای بزرگداشت یک یا دو شهید نخستین کیش مسیحیت به نام قدیس ولنتاین آغاز گردید و از طریق سنتهای مردمی پس از آن، به یک جشن فرهنگی، مذهبی و تجاری مهم عاشقانه در بسیاری از مناطق جهان تبدیل شد. کتاب در جایی از خود با لحنی مثبت از ماکس وبر واضع نظریهی تعیینکنندگی تحول پروتستانیستی در مسیحیت برای نضج سرمایهداری یاد میکند و شاید هم بهطور غیر مستقیم برای قرار دادن او در برابر مارکس! طی ۳۵۰۰ سال، جمعیت جهان ۱۰۰ برابر افزایش یافت. بر اثر عواقب این پاندومی دروگر جمعیت قاره، مناسبات تولیدی مبتنی بر سرواژ بهتدریج و بهناگزیر قابلیت بقایش را از دست داد و این ناکارآمدی باعث شد تا از دل کهنگی میرا، مؤلفههای اولیه فورماسیونی زایا و نوین غنچه زند. این واقعهی مرگبار با فروکاهی غیر قابلوصف جمعیت در مقیاس میلیونی و درنتیجه تحلیل بردن نیروی کار زراعی و صنوف کاستی پیشهوری اگر هم جان بسیارانی را گرفت، در عوض ولی به تصادف مصداقی شد از جنس «عدو شود سبب خیر» برای آغاز یک چرخش تاریخی!

شروع کردم به مطالعه و این خلاصه ای از تحقیقات اولیه است که به نظرم میرسه همین اول سفر نامه براتون بگذارم تا پیش زمینه ذهنی داشته باشید. بعد از تحقیقات اولیه متوجه شدم این عکس از مذهب منداییان است که در حال انجام مراسم مذهبی هستند. نویسندگان این رسالهی تفصیلی، «دارون عجم اوغلو» ارمنی اهل ترکیه و «جیمز ای رابینسون» انگلیسی در زمرهی استادان دانشگاه و مدرسین سرشناس دانشگاههای معتبر آمریکا به شمار میآیند. اهل نماز و روزه هستند. آنها روزانه پنج بار نماز میخوانند و دارای کتاب هستند و در قرآن نیز نه تنها به اهل کتاب بودن یحیی اشاره شده بلکه در سه آیه نام صابئین همتراز پیروان ادیان آسمانی قرار گرفتهاست، مانند سوره حج آیهٔ هفده.

فردا چه روزیه

منداییان ،پیروان یحیی تعمیددهنده و یکی از اقلیتهای مذهبی که در ایران، عراق و سوریه هستند. کتاب در تکمیل پرسشگریهای خود، به دنبال چیستی آن رمز و رازی است که باعث میشود ملتهایی در سمت گشودن راه دگردیسی باشند و به قرار گرفتن در «چرخهی تکاملی» رهنمون گردند. درتاریخ 3 مارچ سال 1980 – طیفور سوکمن موسس و یگانه رئیس جمهور دولت ختای که در سال 1938 تاسیس شده بود، در 88 سالگی در استانبول بدرود حیات گفت. عسکر توکلی، رئیس شرکت تعاونی سهام عدالت اظهار کرد: قرار است سود سهام عدالت از ابتدای اسفندماه همانند سال گذشته از طریق شماره حسابهای اعلام شده در سیستم سهام عدالت پرداخت شود.

غریب آبادی درباره گزارش منفی گروسی و پیشنویس قطعنامه سه کشور اروپایی علیه کشورمان، اظهار کرد: مطلع هستید که آژانس نزدیک به ۳ سال است که در هر نشست شورای حکام، دو گزارش به شورا ارائه میکند؛ یک گزارش درباره راستی آزمایی اجرای تعهدات برجامی و یک گزارش در موردبحث پادمان «ان.پی.تی» جمهوری اسلامی ایران. علاوهبر این، «کاظم غریب آبادی» معاون امور بینالملل قوه قضائیه که پیشازاین سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمانهای بینالمللی در وین بوده، با حضور در برنامه تلویزیونی به سؤالات مطروحه درخصوص گزارش اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی اتمی و پیشنویس قطعنامه از سوی سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد. اولین سفر رسمی تیم ملی ایران در شهریور 1320 و به دعوت دولت افغانستان برای حضور در جام استقلال افغانستان صورت پذیرفت. یه مقدار که رو مذهب مندایی تحقیق کردم نوبت به پیدا کردن کسی بود که بتونه برام مجوز حضور و معاشرت و عکاسی رو بگیره چون به خوبی میدونستم اینجور سفرها و معاشرت ها نیاز به مجوز داره و یه جورایی منطقه ممنوعه به حساب میاد .

10 روش‌ها توییتر تاریخ امروز من را نابود کرد بدون خروج من متوجه شدم

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد فردا چندم است لطفا به بازدید از وب سایت ما.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم