بهترین هاست وردپرس

آرات فراخورشیدی چطور چطورل می‌شوند به خانه دوم انسان در ملم مل شوند


تات جدید نشان می‌دهد برخی رارات فراخورشیدی اتمسفری مخم مخم یلی یا کرکی مانند »رندارند – نسبت جرم به حجم ی هما همان چگالی این دسته از سیارات بسیار کم است. اینا براین باعث می‌شود ح تالت را به خود بپذیرد. در نشمندانشمندان به این سیارات، سیارات پَر مانند نند – این لایه بیرونی روندی در ادامه مه، می‌پرد زیمازیم، از بین بین زمین شودل شود.

داستان کشف و سیل سیارات تاخورشیدی

1990، ره‌شناره‌شناسان وجود رارات زارج از شمسی شمسی تا تائید ید. این دسته از سیارات که با نام سیارات فراخورشیدی شناخته می‌شوند یکی از موضوعات جذاب در ملم ممکن هستند. ناره‌شناسان عقیده راندارند ارند اینارات می‌توانند نندانه دوم انسان در مالم – پس از زمین – باشند. به همین ترتیب، جریان اکنون فضاپیماها، رصدخانه‌ها و هواهواره‌هایی یانند «رلر» .آسا و «تس»آسمان را با هدف فتنافتن این دسته از زارات مورد بررسی رار داده اند. ستاره‌شناسان برای یافتن سیارات فراخورشیدی به چشمک زدن ره‌هاره‌های نزدیک هاه ه. میامی که نور یک کاره برای مدتی مسدود می‌شود، سپس به ما می‌رسد به این یناست که در حال عبور از مقابل آن رها شده است. ن می‌توانم احتمال داد که یک خورشیدیاره فراخورشیدی در آن ن حیاحیه وجود ردارد.

گفت: داخل نمی شوم. اینلاعات به آن‌ها کمک می‌کند تا بازه جرمی – محدوده اندازه – این دسته از سیارات را تعیین کند. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. بَرزمین‌ه یا یان سیارات فراخورشیدی خورشیدیا از زهازه اندازه به دو دسته «ابَرزمین‌ها» و «مینی نپتون‌ها» کرد.

برخی از این سیارات، اندازه‌های ی – در حدود مریخ – دارند و سطح آن‌ها نیز هستند. برخی دیگر ، ،ارات گازی بزرگ نندانند زحل یا مشتریان هستند. دسته سومی نیز وجودارد که سیارات آن هیچ شباهتی از منظر اندازه و جنس به رارات منظومه شمسی ردارد. 9 نان مثال ، رارات فراخورشیدی ندا اندازه 3.9 برابر اندازه زمین کره.

گفت: داخل نمی شوم. این تابش بیشتر نه تنها به کاهش جرم‌شان منجر می‌شود، که لکه‌هایی که باعث تبخیر می‌شوند اتمسفر سیاره بشود. بها به پیشرفت شدن اتمسفر مینی نپتون‌ها مشکوک هستیم. جوا جو این سیاره آنقدر نازک است که تحت این ین ین »».

خورشیدیارات تاخورشیدی

نان بررسی دقیق این ایده، از داده‌های تلسکوپ سکوپایی ییلسکوپ «هابل»رصدخ نهانه« WM Keck »در دراوایی استفاده ده. در این ینالعه چهار مینی نپتون مورد قرار ر. فتندان دریافتند فتند دو نپتون نا نام‌هایی «HD-63433c»و«TOI 560.01»ترتیب صاصل به ترتیب 73 و 103 سال نوری از زمین رندارد، رارای تغییرات شدیدی در اتمسفر هستند – این می‌تواند نشان‌های از یرقیقا رقیق جواشد باشد.

او گفت: فلیوم مشاهده شده، اطراف TOI 560.01 سرعت سرعت 20 کیلومتر ث نیهانیه می‌کند حرکت می‌کند. اف یالی است هیدروژن هیدروژن اطراف HD 63433c سرعت حرکتی 50 کیلومتر در نیهانیه دارد. »

او افزود: این ینای بالا نشان دهنده اتمسفر فرار این اینارات است. Iاع لایه گازی در اطراف دراره خورشیدیاخورشیدی TOI 560.01 در حدود قاقل – 3.5 برابر یهاع خود این سیاره است. مورد HD 63433c نیز نان گفت شعاع لایه یهازی آن، حدود 12 برابر یهاع خود ستاره ا ره. از سوی دیگر نمی‌توان سناریوهای دیگری را که تلاش می‌کنند چنین پدیده‌هایی را توصیف کنند رد»».

«تسون کناتسون» دانشمند سیاره‌شناسی سی در موسسه اوریوری اوریالیفرنیا در نیه‌انیه‌ای: «ما به عنوان یانشمند. سیاره‌شناسی نتظام تا انتظار مواد د و و غریبا داشته باشند. یای ما مملو از زارد عجیبی است که نانان را در هر لحظه حظهافلگیر گیر. منظومه شمسی پر از ز و زهازهایی است که هنوز کشف شده است. امیدواریم با جمع آوری داده های بیشتر و انجام ملیل های پیشرفته ترانیم داستان مینی نپتون ها را بهتر ».»

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم